مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حجرالشطوط


معنی حجرالشطوط

حجرالشطوط. [ ح َ ج َ رُش ْ ش ُ ] (ع اِ مرکب ) مرمر. ابن البیطار گوید: و آن سنگ مرمر است و در نسخه ٔچاپی مصر آنرا حجر الشریط ضبط کرده اند و در بعض نسخ خطی تحفه حجر السطریط آمده است و گوید: سنگ مرمر است ضماد محرق او با زفت جهت تحلیل اورام صلبة و با موم روغن جهت درد خم معده و سنون او جهت تقویت لثه نافع است . و در اختیارات بدیعی و مخزن الادویة حجرالطریطو حجر الشطریط بهمین معنی آمده است . و داود ضریر انطاکی حجر الشریط آورده است . و در بعض کتب دیگر حجرالسطریط دیده شد و ظاهراً همان حجرالشطوط درست باشد.

معنی حجرالشطوط- ترجمه حجرالشطوط برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حجرالشطوط اینجا را کلیک کنید

هم معنی حجرالشطوط


ترجمه حجرالشطوط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حجرالشطوطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حجرالشر

حجرالشر. [ ح ُ رُش ْ ش َرر ] (اِخ ) رجوع به حجربن یزیدبن سلمه کندی شود.

معنی حجرالظفر

حجرالظفر. [ ح َ ج َرُظْ ظَ ف َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالغلبة شود.

معنی حجرالعقاب

حجرالعقاب . [ ح َ ج َ رُل ْ ع ُ ] (ع اِ مرکب ) حجرالنسر. حجرالبشر. حجرالیسر. اکتمکت . حجر البحری . حجرالبهت . حجرالولادة. حجرالماسکة. حمداﷲ مستوفی در نزهة القلوب گوید: حجر عقاب مانند دانه ٔ خرمای هندی

معنی حجرالشریط

حجرالشریط. [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) مصحف حجرالشطوط. رجوع به حجرالشطوط شود.

معنی حجرالشفاف

حجرالشفاف . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به حجرالقیشور شود.

معنی حجرالشغری

حجرالشغری . [ ح َ ج َ رُش ْ ش َ را ] (ع اِ مرکب ) یاقوت گوید: الغین و الشین معجمتان وراء بوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و الاول اکثر و لم اجد فی کتب اللغة کلمة علی شغز الا ماذکره الازهری عن ابن الاع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter