مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی غوک جامه


معنی غوک جامه

غوک جامه . [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) چیزی سبز باشد شبیه به ابریشم که بر روی آب و جوی و حوض بهم رسد. جامه ٔ غوک . (از آنندراج ). چغزلاوه . طُحلُب .خزه . بزغسمه . جل وزغ . (برهان قاطع). چیزی سبز شبیه ابریشم که در روی آب بهم رسد و وزغ در آن پنهان گردد.چُم . (برهان قاطع). رجوع به جامه ٔ غوک و خزه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد غوک جامه اینجا را کلیک کنید

هم معنی غوک جامه


ترجمه غوک جامه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه غوک جامهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی غوفر

غوفر. [ غ َ ف َ ] (ع اِ) خربزه ٔ خریفی یا نوعی از آن . (منتهی الارب ). بطیخ خریفی یا نوعی از آن . و فی کتاب الخراج : «البطیخ و الغوفر مما لایجب فیه العشر». (اقرب الموارد). خربزه ٔ خرد. قعسر. قشعر. (نش

معنی غول

غول . (اِ) شبگاه گوسپندان و چهارپایان بود چون خباک . (فرهنگ اسدی ). شبانگاه گوسفندان . (نسخه ای از فرهنگ اسدی ). شبانگاه یا شبگاه گوسفندان و چهارپایان و گذریان بود. (فرهنگ اوبهی ). جای گوسفندان و گاو

معنی غول

غول . (ترکی ، اِ) در ترکی بمعنی دست و بازو و بال و جناح . امروزه بیشتر قول (به قاف ) نویسند. صاحب غیاث اللغات گوید: فوجی را گویند که سردار در آن باشد.

معنی غوغو

غوغو. (اِ) کبوتر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || فاخته . (ناظم الاطباء). || تمام . انتها .در آذربایجان ققا به کسر اول و تشدید دوم به کسی گویند که در بازی نوبت وی آخر و بعد از دیگران باشد.

معنی غوک ناک

غوک ناک . (ص مرکب ) (از: غوک ، قورباغه + ناک ، پسوند اتصاف ) آنجا که دارای غوک بود. آنجا که قورباغه دارد. دارای غوک . دارای وزغ . باقورباغه : ضَفْدَع َ الماء؛ غوک ناک گردید آب . (منتهی الارب ).

معنی غوغولوغو

غوغولوغو. (اِ صوت ) غوغولوغوغو. بانگ خروس . حکایت بانگ خروس . نام آواز خروس .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: