مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قیاس کامل


معنی قیاس کامل

قیاس کامل . [ س ِ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) آن بود که بنفس خودبین باشد. (فرهنگ فارسی معین از اساس الاقتباس ).

معنی قیاس کامل- ترجمه قیاس کامل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قیاس کامل اینجا را کلیک کنید

هم معنی قیاس کامل


ترجمه قیاس کامل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قیاس کاملمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قیاس مستقیم

قیاس مستقیم . [ س ِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) قیاسی در مقابل قیاس خلف . رجوع به قیاس خلف شود.

معنی قیاس فراسی

قیاس فراسی . [ س ِ ف ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) قیاسی بود که بصورت بر هیأت تمثیل بود و به ماده ای از مواد دلیل و علامت و به این قیاس از هیأتی بدنی بر خلقی نفسانی دلیل سازند. (فرهنگ ف

معنی قیاس ظنی

قیاس ظنی . [ س ِ ظَن ْ نی ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) (اصطلاح فقه ) قیاسی است که قیاس کننده به نتیجه ٔ قیاس خود قطع نداشته باشد. اقسام قیاس ظنی از این قرار است : 1 - قیاس شبه . 2 - قیاس مستنبطالعله ٔ ظنی

معنی قیاس شرطی

قیاس شرطی . [ س ِ ش َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) مقدمات هر قیاس ممکن است شرطی محض باشد و ممکن است حملی محض باشد و ممکن است مرکب از حملی و شرطی باشد. (فرهنگ فارسی معین از تهافت التهافت ص 436).

معنی قیاساً

قیاساً. [ سَن ْ ] (ع ق ) قاعدةً. بقیاس . از روی قیاس . با مقایسه بچیزی دیگر. || از روی قاعده . بر طبق قاعده ٔ جاری . مقابل سماعاً.

معنی قیاس فقهی

قیاس فقهی . [ س ِ ف ِ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به قیاس اصولی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: