مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قیاس موصول


معنی قیاس موصول

قیاس موصول . [ س ِ م َ / مُو ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) قیاس مرکب موصول بود یا مفصول . اما موصول آن بود که نتایج را در او بجای خود ایراد کنند و همان نتایج را چون در مقدمات قیاسی دیگر افتد مکرر کنند، مثل هر «الف » «ب » و هر «ب »«ج » است پس هر «الف » «ج » است و هر «الف » «ج » است و هر «ج » «د» است ، پس هر «الف « »د» است . در مقابل قیاس مفصول . (فرهنگ فارسی معین از اساس الاقتباس ص 295).

معنی قیاس موصول- ترجمه قیاس موصول برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قیاس موصول اینجا را کلیک کنید

هم معنی قیاس موصول


ترجمه قیاس موصول


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قیاس موصولمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قیاسات

قیاسات . (ع اِ) ج ِ قیاس : هی من قضایا التی قیاساتها معها؛ و آن را در موردی گویند که احتیاج به استدلال و آوردن دلیل و برهان نباشد. رجوع به قیاس شود.

معنی قیاض

قیاض . (اِخ ) قلعه ای است در یمن بین تعز و ریمه . (از معجم البلدان ).

معنی قیاس منصوص العل...

قیاس منصوص العله . [ س ِ م َ صُل ْ ع ِل ْل َ / ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح فقه ) هرگاه قانونگزار در بیان قوانین موضوعه علت حکم را اظهار کند قاضی میتواند به استناد آن علت اظهار شده در موارد م

معنی قیاس مساوات

قیاس مساوات . [ س ِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) عبارت از نوع قیاسی است که مرکب از دو قضیه باشد که متعلق محموله مقدمه ٔ اول موضوع مقدمه ٔ دیگر باشد، چنانکه گفته شود: «الف » مساوی است

معنی قیاع

قیاع . [ ق َی ْ یا ] (ع ص ) خوک ترسو. (اقرب الموارد).

معنی قیاس مفصول

قیاس مفصول . [ س ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) رجوع به قیاس موصول شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: