مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قدم از جان برآ...


معنی قدم از جان برآ...

قدم ازجان برآوردن . [ ق َ دَ اَ ب َ وَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از ترک جان گفتن باشد. (برهان ) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قدم از جان برآ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی قدم از جان برآ...


ترجمه قدم از جان برآ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قدم از جان برآ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قدم بریدن

قدم بریدن . [ ق َ دَ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) قدم بریده شدن ؛ ترک آمد و شد کردن . (آنندراج ) : بریده شد قدمش ساعتی از آن در و بام به آفتاب گرفتن خوشم برای همین . محمد قدسی (از آنندراج ).

معنی قدم

قدم . [ ] (اِخ ) ابن قادم بن زیدبن غریب بن جشم بن حاشد. وی در رأس جبل ضین (ظین ) در همدان مدفون است . او راست : 1 - قصیده ٔ رائیه . وی در این کتاب چیزی از احوال شهرهای یمن را آورده و آن را استاد اوجی

معنی قدم بازپس گرفت...

قدم بازپس گرفتن . [ ق َ دَ پ َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) عقب نشینی کردن . عقب رفتن . بازپس رفتن : گرفتم قدم لاجرم باز پس که پاکیزه بِه ْ مسجد از خار و خس . سعدی (بوستان ).

معنی قدم رنجه فرمود...

قدم رنجه فرمودن . [ ق َ دَ رَ ج َ / ج ِ ف َ دَ ] (مص مرکب ) قدم رنجه کردن . زحمت راهی را تحمل کردن و رفتن : قدم رنجه فرمای تا سر نهم سر جهل و ناراستی برنهم . سعدی (بوستان ).

معنی قدم افشردن

قدم افشردن . [ ق َ دَ اَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از ثابت قدم بودن باشد. (برهان ). کنایه از ثابت و پایدار بودن . (آنندراج ). پایداری کردن .

معنی قدم جفت کردن

قدم جفت کردن . [ ق َ دَ ج ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) قدم جفت نمودن ؛ مهیا برای خدمت شدن : نکرده کسی از عبید و خدم چو او جفت در راه خدمت قدم . ظهوری (از آنندراج ). چون خامه قدم جفت نمائید در این راه در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: