مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی قثاثة


معنی قثاثة

قثاثة. [ ق َ ث َ ] (ع اِ) گروه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). قثیثه . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد قثاثة اینجا را کلیک کنید

هم معنی قثاثة


ترجمه قثاثة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه قثاثةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی قثاثی

قثاثی . [ ق َ ثی ی ] (اِخ ) ابن فمومی بن تملک بن عبدی بن فدعی بن مهره از فرزندان رهنین بن قرصم بن جعفل بن قثاث قثاثی که به رسول خدا وارد شد، و پیغمبر مقدمش را ازآنجا که از راه دور آمده بود گرامی داشت

معنی قثد

قثد. [ ق َ ث َ ] (ع اِ) خیار بالنگ و آن راخیار بادرنگ نیز نامند. || خیار. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اسم عربی خیار است و در شیراز خیاربالنگ و در خراسان بادرنگ نامند در آخر دویم سرد و تر و مسکن حرارت ص

معنی قثامة

قثامة. [ ق َ م َ ] (ع مص ) خاکسترگون شدن . (منتهی الارب ). رجوع به قثم شود.

معنی قثرد

قثرد. [ ق ُ رَ ] (ع اِ) رخت خانه . (منتهی الارب ). رجوع به قَثرَد شود.

معنی قثم

قثم . [ ق َ ث َ ] (ع مص ) به یک بار مال نیکو و جید دادن . گویند: قثم له من المال قثما؛ به یک بار مال نیکو و جید داد او را. || قَثَمَه ؛ فراهم آورد مال بسیار را. || پلیدی . آلوده شدن . (منتهی الارب ).

معنی قثاث

قثاث . [ ق ُ ] (ع اِ) رخت . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<