مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گیتی گشا


معنی گیتی گشا

گیتی گشا. [ گ ُ ] (نف مرکب ) گشاینده ٔ گیتی . فاتح . جهانگیر : پسر کو با پدرهمدل بود بسیار مه باشد بخاصه چون پدر گیتی گشایی تاج ده باشد. فرخی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گیتی گشا اینجا را کلیک کنید

هم معنی گیتی گشا


ترجمه گیتی گشا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گیتی گشامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گیج و گنگ

گیج و گنگ . [ ج ُ گ ُ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) حیران و بی زبان . سرگشته و خاموش .

معنی گیج

گیج . (اِخ ) دهی است از بخش روانسر شهرستان سنندج . واقع در 19هزارگزی جنوب روانسر و 4هزارگزی باختری راه اتومبیل رو کرمانشاه به روانسر، در کنار رودخانه ٔ قره سو. محلی دشت و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 10

معنی گیتی گشایی

گیتی گشایی . [ گ ُ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی گشای . جهانگیری . جهانگشایی .

معنی گیتی نمای

گیتی نمای . [ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) نمایان کننده ٔ گیتی . نشان دهنده ٔ جهان . || کنایه از آیینه ٔ سکندری باشد که به حکم اسکندر مقدونی ساخته شد. (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || کنایه از جام

معنی گیتی گرد

گیتی گرد. [ گ َ ](نف مرکب ) گردنده ٔ گیتی . چرخنده ٔ گیتی : گیتی و آسمان گیتی گرد بر در تو زنند بردابرد. نظامی .

معنی گیتی فزای

گیتی فزای . [ ف َ ] (نف مرکب ) مخفف گیتی افزای . فزاینده ٔ گیتی . آبادکننده ٔ جهان : همی گفت هر چیز گیتی فزای بدین هندوان داده گیتی خدای . اسدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<