مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوهرخر


معنی گوهرخر

گوهرخر. [ گ َ/ گُو هََ خ َ ] (نف مرکب ) خریدار گوهر : گهرخریدند او را به شهرها چندان که سیر گشت ز گوهرفروش ، گوهرخر. فرخی . گاه گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود گاه گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. فرخی . || مجازاً سخن شناس . شعرشناس . نوازنده ٔ شاعر: جهانی به گوهر برانباشتم که چون شاه گوهرخری داشتم . نظامی .

معنی گوهرخر- ترجمه گوهرخر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوهرخر اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوهرخر


ترجمه گوهرخر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوهرخرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوهرشاد

گوهرشاد. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) (مسجد...) رجوع به جامع مشهد شود.

معنی گوهرریز

گوهرریز. [ گ َ / گُو هََ] (اِخ ) نام قناتی در کرمان باشد. (ناظم الاطباء).

معنی گوهرزای

گوهرزای . [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) آنکه گوهر زاید. گوهرزاینده . گوهرخیز. که گوهر برآورد : نگویمت چو زبان آوران رنگ آمیز که ابر مشک فشانی و بحر گوهرزای . سعدی . مطلع برج سعادت فلک اختر سعد بحر د

معنی گوهرخای

گوهرخای . [ گ َ/ گُو هََ ] (اِخ ) به معنی گوهر خانه خیز است که کنایه از حضرت محمد(ص ) باشد. (برهان قاطع) (آنندراج ).

معنی گوهرخانم

گوهرخانم . [ گ َ/ گُو هََ ن ُ ] (اِخ ) نام یکی از دختران فتحعلیشاه بوده است . (تاریخ کرمان ص 375) (از ناسخ التواریخ ).

معنی گوهررود

گوهررود. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) نام شعبه ای از شعبه های سفیدرود گیلان است . (فرهنگ جغرافیایی کیهان ص 68).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: