مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گوهرخاتون


معنی گوهرخاتون

گوهرخاتون . [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) دختر سلطان مسعودبن محمدبن ملک شاه بن آلب ارسلان سلجوقی است ، وی ابتدا به همسری داودبن محمودبن محمدبن ملکشاه سلجوقی درآمد و پس از مدتی سلطان مسعود وی را به همسری دومین برادرزاده ٔ خود محمدبن محمود درآورد. (تاریخ گزیده ص 467 و 464).

معنی گوهرخاتون- ترجمه گوهرخاتون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گوهرخاتون اینجا را کلیک کنید

هم معنی گوهرخاتون


ترجمه گوهرخاتون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گوهرخاتونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گوهررود

گوهررود. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) نام شعبه ای از شعبه های سفیدرود گیلان است . (فرهنگ جغرافیایی کیهان ص 68).

معنی گوهرخانم

گوهرخانم . [ گ َ / گُو هََ ن ُ ] (اِخ ) از همسران فتحعلی شاه و خواهر اللهیارخان آصف الدوله بوده است . (خیرات حسان ).

معنی گوهرخر

گوهرخر. [ گ َ/ گُو هََ خ َ ] (نف مرکب ) خریدار گوهر : گهرخریدند او را به شهرها چندان که سیر گشت ز گوهرفروش ، گوهرخر. فرخی . گاه گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود گاه گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. فرخی

معنی گوهرخیز

گوهرخیز. [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) که گوهر از آن خیزد. که از آن گوهر برآید. که از آن گوهر به دست آید.

معنی گوهردار

گوهردار. [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) دارای گوهر. دارای جواهر : خوش می روی در جان من ، خوش می کنی درمان من ای دین و ای ایمان من ، ای بحر گوهردار من . مولوی (کلیات شمس ). || دارای نژاد. اصیل . نژا

معنی گوهرخیز

گوهرخیز. [ گ َ / گُو هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان زنگی آباد بخش مرکزی شهرستان کرمان . واقع در 38هزارگزی شمال باختری کرمان و 5هزارگزی شمال راه فرعی زرند به کرمان . سکنه ٔ آن 14 تن است . (از فرهن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: