مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل دورویه


معنی گل دورویه

گل دورویه . [ گ ُ ل ِ دُ ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان گل دوروی است : رخ گلنار، چونانچون شکن بر روی بت رویان گل دورویه ، چونانچون قمرها در دوپیکرها. منوچهری . آن دورویه گل چو روی عاشقان از خون دل یا چو بر زرین ورقها ریخته آب لکا. قطران . در باغ نگه کن گل دورویه که دارد یک روی ز شادی و دگر روی ز تیمار. (از تاج المآثر).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل دورویه اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل دورویه


ترجمه گل دورویه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل دورویهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل رومی

گل رومی . [ گ ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بعربی طین رومی گویند. مخفف قابض بود. با آب کاسنی طلا کنند، خونی که از چشم برآید بازدارد. (برهان ) (آنندراج ).

معنی گل در آب انداخ...

گل در آب انداختن . [ گ ُ دَاَ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از فتنه و هنگامه ٔ تازه برپا کردن . (آنندراج ). رجوع به گل در آب افکندن شود.

معنی گل رازقی

گل رازقی . [ گ ُ ل ِ زِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) از گلهای بسیار معطر و خوشبوست که به سوسن سفید معروف است . رجوع به رازقی شود.

معنی گل زهر

گل زهر. [ گ ُ ل ِ زَ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گلی که زهرآگین باشد. گل زهری که بوییدن آن خطرناک و زیان آور باشد : جهان رابه کوشش چه جویی همی گل زهر خیره چه بویی همی . فردوسی . جز از درد و نفرین نج

معنی گل در چمن

گل در چمن . [ گ ُ دَ چ َ م َ ] (اِ مرکب ) اسفناج سرخ کرده به روغن که بر روی آن تخم مرغ شکنند. بورانی اسفناج که بر آن تخم مرغ شکنند. طعامی از اسفناج سرخ کرده که بر آن تخم مرغ شکنند. آنرا نرگسی هم گویند

معنی گل دودیمه

گل دودیمه . [ گ ُ ل ِ دُ دی م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: