مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل دورنگ


معنی گل دورنگ

گل دورنگ .[ گ ُ ل ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ باشد. آنرا گل رعنا و گل قحبه نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 320) : برگ گل سپید بمانند عبقری برگ گل دورنگ بکردار جعفری . منوچهری . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

معنی گل دورنگ- ترجمه گل دورنگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل دورنگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل دورنگ


ترجمه گل دورنگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل دورنگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل در آب انداخ...

گل در آب انداختن . [ گ ُ دَاَ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از فتنه و هنگامه ٔ تازه برپا کردن . (آنندراج ). رجوع به گل در آب افکندن شود.

معنی گل در چمن

گل در چمن . [ گ ُ دَ چ َ م َ ] (اِ مرکب ) اسفناج سرخ کرده به روغن که بر روی آن تخم مرغ شکنند. بورانی اسفناج که بر آن تخم مرغ شکنند. طعامی از اسفناج سرخ کرده که بر آن تخم مرغ شکنند. آنرا نرگسی هم گویند

معنی گل دوآتشه

گل دوآتشه . [ گ ُ ل ِ دُ ت َ ش َ / ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به همین کلمه شود.

معنی گل دنبه

گل دنبه . [ گ ُ ل ِ دُم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نامی است که باغبانان در تهران به بداغ دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به بداغ شود.

معنی گل در آب افکند...

گل در آب افکندن . [ گ ُ دَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فتنه و شورش انگیختن . فتنه برپا شدن . (مجموعه ٔ مترادفات ص 262). رجوع به گل در آب انداختن شود.

معنی گل دورو

گل دورو. [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد : گل زرد و گل دورو گل سرخ و گل نسرین ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی . منوچهری . رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: