مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل در چراغ افت...


معنی گل در چراغ افت...

گل در چراغ افتادن . [ گ ُ دَ چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از روشن شدن چراغ . (آنندراج ). گرفتن چراغ . (مجموعه ٔ مترادفات ص 296) : حسن بی عاشق نمی ماند به هر صورت که هست در چراغ افتد چو گل ، پروانه بلبل میشود. محسن تأثیر (از آنندراج ).

معنی گل در چراغ افت...- ترجمه گل در چراغ افت... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل در چراغ افت... اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل در چراغ افت...


ترجمه گل در چراغ افت...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل در چراغ افت...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل رس

گل رس . [ گ ِ ل ِ رُ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مخلوطی است از پلی سیلیکات قلیایی آلومینیم و شن اکسید دو فر و، نسبتاً دارای خاصیت قابض میباشد. (درمان شناسی تألیف عطایی ص 455). و رجوع به خاک رس شود.

معنی گل خیرو

گل خیرو. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) همان خطمی است . خطمی . (دهار). و رجوع به خیرو شود.

معنی گل در آب افکند...

گل در آب افکندن . [ گ ُ دَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فتنه و شورش انگیختن . فتنه برپا شدن . (مجموعه ٔ مترادفات ص 262). رجوع به گل در آب انداختن شود.

معنی گل دودیمه

گل دودیمه . [ گ ُ ل ِ دُ دی م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

معنی گل خیری

گل خیری . [ گ ُ ل ِخ َ / خ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از گل است که به نام گل همیشه بهار هم خوانده میشود : وآن قطره ٔباران که چکد بر گل خیری چون قطره ٔ می بر لب معشوقه ٔ میخوار. منوچهری . گل

معنی گل رعنا

گل رعنا. [ گ ُ ل ِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گل دوروی . (آنندراج ). گل دورنگ و آن گلی باشد از اندرون سرخ و بیرون زرد. (غیاث ). وردالحماق . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). گل قحبه . وردالفجار : جفت پرکبر نیش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: