مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خیرو


معنی گل خیرو

گل خیرو. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) همان خطمی است . خطمی . (دهار). و رجوع به خیرو شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خیرو اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خیرو


ترجمه گل خیرو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خیرومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل دوروی

گل دوروی . [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ و آنرا گل رعنا و زیبا خوانند و بجهت دورنگی آنرا گل قحبه نام نهاده اند و عرب آنرا وردالفجار خوانند و آنرا دوروی

معنی گل در چمن

گل در چمن . [ گ ُ دَ چ َ م َ ] (اِ مرکب ) اسفناج سرخ کرده به روغن که بر روی آن تخم مرغ شکنند. بورانی اسفناج که بر آن تخم مرغ شکنند. طعامی از اسفناج سرخ کرده که بر آن تخم مرغ شکنند. آنرا نرگسی هم گویند

معنی گل دورنگ

گل دورنگ .[ گ ُ ل ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ باشد. آنرا گل رعنا و گل قحبه نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 320) : برگ گل سپید بمانند عبقری برگ گل دورنگ بکردار

معنی گل خراسانی

گل خراسانی . [ گ ِ ل ِ خ ُ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گلی است که آنرا بریان کرده خورند و به عربی طین مأکول و طین نیشابوری خوانند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی گل سفید گویند، منع قی کردن کند.(برهان )

معنی گل دودیمه

گل دودیمه . [ گ ُ ل ِ دُ دی م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گل دوروی . رجوع به گل دورو و دوروی شود.

معنی گل در چراغ افت...

گل در چراغ افتادن . [ گ ُ دَ چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از روشن شدن چراغ . (آنندراج ). گرفتن چراغ . (مجموعه ٔ مترادفات ص 296) : حسن بی عاشق نمی ماند به هر صورت که هست در چراغ افتد چو گل ، پروانه ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: