مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خوش نظر


معنی گل خوش نظر

گل خوش نظر. [ گ ُ ل ِ خوَش ْ / خُش ْ ن َ ظَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسم فارسی مجنج است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). میفختج . (فهرست مخزن الادویه ). نوعی از ریاحین و دردویم سرد و خشک قابض و رافع اسهال و سیلان خون و جهت زخمهای تازه . و عصاره ٔ او جهت کرم گوش و قرحه و دردآن نافع. رجوع به تحفه ٔ حکیم مؤمن ذیل مجنج شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خوش نظر اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خوش نظر


ترجمه گل خوش نظر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خوش نظرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خوردنی

گل خوردنی . [ گ ِ ل ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طین المأکول . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به طین مأکول و فهرست مخزن الادویه شود.

معنی گل خطایی

گل خطایی . [ گ ُ ل ِ خ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بوته ای است خوشرنگ و آنرا نظر نیز خوانند. (آنندراج ) : فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل گل خطایی گلزار شرم معصیت است . میرزا طاهر وحید (از آ

معنی گل دورو

گل دورو. [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد : گل زرد و گل دورو گل سرخ و گل نسرین ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی . منوچهری . رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود

معنی گل خله

گل خله . [ گ ُ ل ِ خ ُ / خ َ ل َ ] (ترکیب اضافی ،اِ مرکب ) غافت . (بحر الجواهر). رجوع به غافت شود.

معنی گل خیرو

گل خیرو. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) همان خطمی است . خطمی . (دهار). و رجوع به خیرو شود.

معنی گل دنبه

گل دنبه . [ گ ُ ل ِ دُم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نامی است که باغبانان در تهران به بداغ دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به بداغ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<