مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خواندن


معنی گل خواندن

گل خواندن . [ گ ُ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد خود را در یک بار برداو نهادن چه وقتی که همه نقد خود را یک بار بر داومی نهند آن وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان میرانند، چنانچه قماربازان هند در چنین حالتی لفظ جهل به ضم جیم عربی مخلوطالتلفظ بها میگویند. (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خواندن اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خواندن


ترجمه گل خواندن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خواندنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خله

گل خله . [ گ ُ ل ِ خ ُ / خ َ ل َ ] (ترکیب اضافی ،اِ مرکب ) غافت . (بحر الجواهر). رجوع به غافت شود.

معنی گل خطایی

گل خطایی . [ گ ُ ل ِ خ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بوته ای است خوشرنگ و آنرا نظر نیز خوانند. (آنندراج ) : فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل گل خطایی گلزار شرم معصیت است . میرزا طاهر وحید (از آ

معنی گل خار

گل خار. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رنگی است معروف شبیه به رنگ گل خار وآن نباتی است خاردار که گل سرخ دارد و مایل به کبودی و در عرف هند کطائی گویند. (آنندراج ) : امروز قبای تو به رنگ گل خار ا

معنی گل در آب افکند...

گل در آب افکندن . [ گ ُ دَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فتنه و شورش انگیختن . فتنه برپا شدن . (مجموعه ٔ مترادفات ص 262). رجوع به گل در آب انداختن شود.

معنی گل دورویه

گل دورویه . [ گ ُ ل ِ دُ ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان گل دوروی است : رخ گلنار، چونانچون شکن بر روی بت رویان گل دورویه ، چونانچون قمرها در دوپیکرها. منوچهری . آن دورویه گل چو روی عاشقان

معنی گل ذرت

گل ذرت . [ گ ُ ل ِ ذُ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع در 66000گزی شمال خاوری بندرعباس ، سر راه مالرو سیاهو به شمیل . هوای آن گرم و دارای 76 تن سکنه است . آب آن از چش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: