مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خطمی


معنی گل خطمی

گل خطمی . [ گ ُ ل ِخ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گیاهی است معروف و از انواع خبازی شمرده اند گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و بهترین همه سفید و آنچه بی گل باشد نیز نامیده میشود و نوع ارغوانی کبود آنرا به هندی خیرو نامند. رجوع به فهرست مخزن الادویه شود. گلی است به رنگهای مختلف و گلبرگهای چهاربرگی و چندبرگی دارد : خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز همچنان است که بر تخته ٔ دیبا دینار. سعدی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خطمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خطمی


ترجمه گل خطمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خطمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خطایی

گل خطایی . [ گ ُ ل ِ خ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بوته ای است خوشرنگ و آنرا نظر نیز خوانند. (آنندراج ) : فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل گل خطایی گلزار شرم معصیت است . میرزا طاهر وحید (از آ

معنی گل حکمت

گل حکمت . [ گ ُ ل ِ ح ِ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه بر ظرف گلی یا شیشه طلا کنند تا به آتش ترقیده نشود. (از آنندراج ) (از غیاث ). خاک خالص یک جزء زغال سوده موی خرد مقراض کرده نمک مکلس خطمی ، ری

معنی گل حلوا

گل حلوا. [ گ ُ ل ِ ح َل ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گلی است زردرنگ صحرایی . مزه ٔ شیرین دارد و آنرا داخل حلوا سازند. (آنندراج ) : خونبار شد ز لعل تو چشم پرآب ما رنگین شده ست از گل حلوا شراب ما. محس

معنی گل در آب افکند...

گل در آب افکندن . [ گ ُ دَ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فتنه و شورش انگیختن . فتنه برپا شدن . (مجموعه ٔ مترادفات ص 262). رجوع به گل در آب انداختن شود.

معنی گل خطمی

گل خطمی . [ گ ُ خ ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ ارداک شهرستان مشهد واقع در 2هزارگزی جنوب مشهد. هوای آن معتدل و دارای 253 تن سکنه است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات است . شغل اهالی

معنی گل خنجری

گل خنجری . [ گ ُ ل ِ خ َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تیره ای از کاکتوسها. رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 229.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: