مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل خطمی


معنی گل خطمی

گل خطمی . [ گ ُ خ ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ ارداک شهرستان مشهد واقع در 2هزارگزی جنوب مشهد. هوای آن معتدل و دارای 253 تن سکنه است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات است . شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل خطمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل خطمی


ترجمه گل خطمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل خطمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خار

گل خار. [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رنگی است معروف شبیه به رنگ گل خار وآن نباتی است خاردار که گل سرخ دارد و مایل به کبودی و در عرف هند کطائی گویند. (آنندراج ) : امروز قبای تو به رنگ گل خار ا

معنی گل خوش نظر

گل خوش نظر. [ گ ُ ل ِ خوَش ْ / خُش ْ ن َ ظَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسم فارسی مجنج است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). میفختج . (فهرست مخزن الادویه ). نوعی از ریاحین و دردویم سرد و خشک قابض و رافع اسهال و س

معنی گل دنبه

گل دنبه . [ گ ُ ل ِ دُم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نامی است که باغبانان در تهران به بداغ دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به بداغ شود.

معنی گل خله

گل خله . [ گ ُ ل ِ خ ُ / خ َ ل َ ] (ترکیب اضافی ،اِ مرکب ) غافت . (بحر الجواهر). رجوع به غافت شود.

معنی گل خواندن

گل خواندن . [ گ ُ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد خود را در یک بار برداو نهادن چه وقتی که همه نقد خود را یک بار بر داومی نهند آن وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان میرانند،

معنی گل خیری

گل خیری . [ گ ُ ل ِخ َ / خ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از گل است که به نام گل همیشه بهار هم خوانده میشود : وآن قطره ٔباران که چکد بر گل خیری چون قطره ٔ می بر لب معشوقه ٔ میخوار. منوچهری . گل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<