مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی گل حکمت


معنی گل حکمت

گل حکمت . [ گ ُ ل ِ ح ِ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه بر ظرف گلی یا شیشه طلا کنند تا به آتش ترقیده نشود. (از آنندراج ) (از غیاث ). خاک خالص یک جزء زغال سوده موی خرد مقراض کرده نمک مکلس خطمی ، ریم آهن کلس پوست تخم مرغ از هر یک نیم جزء گرفته وبیخته و با سرکه یا لعابی یا شیر خمیر کنند و سخت بورزند و بدان سر آلات تقطیر استوار کنند و هم استخوان شکسته بدان جبر کنند. (یادداشت مؤلف ) : گل ز حکمت به کوره ٔپوده گل حکمت به سر براندوده . نظامی (هفت پیکر ص 137). در کوزه نهادن و کوزه را در گل حکمت گرفتن و یک شب در تنور گرم که از آتش از وی بیرون کرده باشند نهادن . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد گل حکمت اینجا را کلیک کنید

هم معنی گل حکمت


ترجمه گل حکمت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه گل حکمتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی گل خراسانی

گل خراسانی . [ گ ِ ل ِ خ ُ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گلی است که آنرا بریان کرده خورند و به عربی طین مأکول و طین نیشابوری خوانند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی گل سفید گویند، منع قی کردن کند.(برهان )

معنی گل حنا

گل حنا. [ گ ُ ل ِ ح َ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) گلی است که گلهای نامنظم و تخمدانی پنج خانه دارد که در هر یک دانه های بسیار است و چون برسد بواسطه ٔ شکافهایی ناگهان باز شده دانه های خود را پراکنده میک

معنی گل خواندن

گل خواندن . [ گ ُ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد خود را در یک بار برداو نهادن چه وقتی که همه نقد خود را یک بار بر داومی نهند آن وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان میرانند،

معنی گل حلوا

گل حلوا. [ گ ُ ل ِ ح َل ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گلی است زردرنگ صحرایی . مزه ٔ شیرین دارد و آنرا داخل حلوا سازند. (آنندراج ) : خونبار شد ز لعل تو چشم پرآب ما رنگین شده ست از گل حلوا شراب ما. محس

معنی گل چای

گل چای . [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی گل سرخ است که بدین نام خوانده میشود. (یادداشت مؤلف ).

معنی گل خنجری

گل خنجری . [ گ ُ ل ِ خ َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تیره ای از کاکتوسها. رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 229.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<