مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فژاونی


معنی فژاونی

فژاونی . [ ف َ وَ ] (ص نسبی ) نسبتی است اجدادی . (سمعانی ).

معنی فژاونی- ترجمه فژاونی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فژاونی اینجا را کلیک کنید

هم معنی فژاونی


ترجمه فژاونی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فژاونیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزونی منش

فزونی منش . [ ف ُ م َ ن ِ ] (اِ مرکب ) منش برتران . بزرگ منشی . مهتری . سروری : چنان دان که اندر فزونی منش نسازند بر پادشا سرزنش . فردوسی .

معنی فژه

فژه . [ ف َ ژَ / ژِ ] (ص ) شخصی که خود را پیوسته پلید و چرکن دارد و به پلیدیها آغشته کند. (برهان ) : این فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت برهاناد از او ایزد جبار مرا. رودکی . فژه گنده پیری است شورید

معنی فژگنده

فژگنده . [ ف َ گ َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) فژغنده . پلید. چرکن . چرک آلود. (برهان ). رجوع به فژ، فژه ،فژاکن ، فژاگن ، فژاگین ، فژغنده ، فژگند و فژگن شود.

معنی فژر

فژر. [ ] (اِ) اسم وج است . (فهرست مخزن الادویه ). مصحف فژژ است . رجوع به فژژ شود.

معنی فژه

فژه . [ ف ِ ژِه ْ ] (ص ) زشت و پلید و درشت . (برهان ).

معنی فژهیدن

فژهیدن . [ ف َ ژُ دَ ] (مص )پژوهیدن . کاوش و جستجو کردن : تنقیب ؛ بسی در راهها گردیدن و نیک فژهیدن از چیزی . (تاج المصادر بیهقی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: