مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فلک سیر


معنی فلک سیر

فلک سیر. [ ف َ ل َ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) تندرو. تیزرو. (فرهنگ فارسی معین ). فلک پیما. فلک رو. || به کنایت ، بلندمقام . (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فلک سیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی فلک سیر


ترجمه فلک سیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فلک سیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فلک سریر

فلک سریر. [ ف َ ل َ س َ ] (ص مرکب ) بلندپایه . والامقام . (فرهنگ فارسی معین ). آنکه تخت سلطنت و قدرت او رابر فلک نهاده اند. به کنایه ، پیروز و برتر از همه .

معنی فلک وار

فلک وار. [ ف َ ل َ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) مانند فلک . به روش فلک . به شیوه ٔ فلک : فلک وار می شد سری پرشکوه گهی سوی صحرا گهی سوی کوه . نظامی . در قامت خویش بین فلک وار پس قیمت خویشتن نگه دار. نظامی

معنی فلک مرکب

فلک مرکب . [ ف َ ل َ م َ ک َ ] (ص مرکب ) بلندمرتبه . والامقام . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی فلک غلام

فلک غلام . [ ف َ ل َ غ ُ ] (ص مرکب ) آنکه فلک غلام اوست : رعد سپید مهره ٔ شاه فلک غلام بر بوقبیس لرزه زآوا برافکند. خاقانی .

معنی فلک سان

فلک سان . [ ف َ ل َ ] (ص مرکب ) (از: فلک + سان ، پساوند تشبیه ) مانند فلک . فلک وش : سالها قصد فلک داشت مگر جنبش رای فلک سان اسد. خاقانی . بود فلک جام رنگ و جام فلک سان روز ندانم که از کدام برآمد.

معنی فلک زدگی

فلک زدگی . [ ف َ ل َ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) بدبختی . فلاکت . (یادداشت مؤلف ). رجوع به فلک زده شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: