مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فزر


معنی فزر

فزر. [ ف ِ ] (ع اِ) گوشت پاره ٔ درشت مانند غده ٔ قرحه که نزدیک منتهای موی زهار بر اندام مردم و بز برآید. (منتهی الارب ). || رمه ٔ گوسپندان از ده تا چهل یا از سه تا ده . || گوسپند از دو تا هرچه افزون گردد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || بزغاله . || بچه ٔ ببر. (از اقرب الموارد).

معنی فزر- ترجمه فزر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فزر اینجا را کلیک کنید

هم معنی فزر


ترجمه فزر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فزرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزعة

فزعة. [ ف ُ زَ ع َ ] (ع ص ) کسی که از مردم ترسد. مرد بسیار ترسنده از مردم . (از منتهی الارب ).

معنی فزع یافته

فزع یافته . [ ف َ زَ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب ) در حال فزع و بیم . ترسان : خواهند ز تو امن فزع یافتگان زآنک در ظلمت و در خوف چراغی و رجایی . خاقانی . رجوع به فزع یافتن و فزع شود.

معنی فزاینده

فزاینده . [ ف َ ی َ دَ / دِ ] (نف ) افزاینده . افزون کننده . (یادداشت بخط مؤلف ) : پرستنده باش و ستاینده باش بکار پرستش فزاینده باش . فردوسی . همان آفریننده ٔ هور و ماه فزاینده ٔ بخت و تخت و کلا

معنی فزایسته

فزایسته . [ ف َ ی ِ ت َ / ت ِ ] (ن مف / نف ) زیاده و افزون . (برهان ) : ای جای جای کاسته از خوبی باز از تو جای جای فزایسته . دقیقی . رجوع به فزایستن شود.

معنی فزر

فزر. [ ف ِ زَ ] (ع اِ) شکافها. (منتهی الارب ). شقوق و صدوع و گویا جمع فزرة است . (از اقرب الموارد). رجوع به فزرة شود.

معنی فزر

فزر. [ ف َ ] (ع مص ) شکافتن جامه را. || به چوب دستی زدن بر پشت کسی . || پوشیدن جامه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). فَزَر. رجوع به فَزَر شود. || کوژپشت یا کوژسینه گردیدن . (منتهی الارب ). رجوع به

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: