مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فزایسته


معنی فزایسته

فزایسته . [ ف َ ی ِ ت َ / ت ِ ] (ن مف / نف ) زیاده و افزون . (برهان ) : ای جای جای کاسته از خوبی باز از تو جای جای فزایسته . دقیقی . رجوع به فزایستن شود.

معنی فزایسته- ترجمه فزایسته برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فزایسته اینجا را کلیک کنید

هم معنی فزایسته


ترجمه فزایسته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فزایستهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزر

فزر. [ ف ِ زَ ] (ع اِ) شکافها. (منتهی الارب ). شقوق و صدوع و گویا جمع فزرة است . (از اقرب الموارد). رجوع به فزرة شود.

معنی فزاری

فزاری . [ ف َ ] (اِخ ) ابراهیم بن اسحاق . رجوع به ابراهیم بن اسحاق شود.

معنی فزاعة

فزاعة.[ ف َزْ زا ع َ ] (ع ص ) مرد بسیار ترساننده مردم را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به فزع شود.

معنی فزاک

فزاک . [ ف َ ] (اِ) فرق سر و کله ٔ سر. || (ص ) پلید و مردار و پلشت . (برهان ). فژاک .فژاکن . فژاگین . پژاگن . فزه . فژه . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). پلید. چرکن و چرک آلود. (آنندراج ) : همانا که چون تو

معنی فزر

فزر. [ ف َ ] (ع مص ) شکافتن جامه را. || به چوب دستی زدن بر پشت کسی . || پوشیدن جامه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). فَزَر. رجوع به فَزَر شود. || کوژپشت یا کوژسینه گردیدن . (منتهی الارب ). رجوع به

معنی فزرة

فزرة. [ ف ِ رَ ] (ع اِ) بچه ٔ ببر ماده . (از اقرب الموارد). رجوع به فِزر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: