مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فزایان


معنی فزایان

فزایان . [ ف َ ] (نف ،ق ) فزاینده . در حال افزودن . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی فزایان- ترجمه فزایان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فزایان اینجا را کلیک کنید

هم معنی فزایان


ترجمه فزایان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فزایان


مادرش پرسید کاى کره چرا *** مى‏رمى هر ساعتى زین استقا
گفت کره مى‏شخولند این گروه *** ز اتفاق بانگشان دارم شکوه‏
پس دلم مى‏لرزد از جا مى‏رود *** ز اتفاق نعره خوفم مى‏رسد
گفت مادر تا جهان بوده‏ست از این *** کار افزایان بدند اندر زمین‏
هین تو کار خویش کن اى ارجمند *** زود کایشان ریش خود بر مى‏کنند
وقت تنگ و مى‏رود آب فراخ *** پیش از آن کز هجر گردى شاخ شاخ‏
شهره کاریزى است پر آب حیات *** آب کش تا بر دمد از تو نبات‏
آب خضر از جوى نطق اولیا *** مى‏خوریم اى تشنه‏ى غافل بیا
گر نبینى آب کورانه به فن *** سوى جو آور سبو در جوى زن‏
چون شنیدى کاندر این جو آب هست *** کور را تقلید باید کار بست‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فزایش

فزایش . [ ف َ ی ِ ] (اِمص ) مقابل کاهش . افزایش . افزودن . (یادداشت بخط مؤلف ) : گرت رای به آزمایش بود همه روزت اندر فزایش بود. فردوسی . - فزایش رسیدن ؛ زیاد شدن . افزایش یافتن . فزونی یافتن . - |

معنی فزاییدن

فزاییدن . [ ف َ دَ ] (مص )افزودن . (فرهنگ فارسی معین ). افزاییدن : دریا دو چشم و بردل آتش همی فزاید مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟ رودکی . خوب دارید و فراوان بستاییدش هر زمان خدمت لختی بفزاییدش

معنی فزاعة

فزاعة.[ ف َزْ زا ع َ ] (ع ص ) مرد بسیار ترساننده مردم را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به فزع شود.

معنی فزع

فزع . [ ف ِ / ف َ زَ ] (ع مص ) ترسیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || فریاد خواستن . (منتهی الارب ). استغاثه . (از اقرب الموارد). || یاد دادن . (منتهی الارب ).اغاثه . (از اقرب الموارد). || پناه

معنی فزازة

فزازة. [ ف َ زَ ] (ع مص ) خشم گرفتن و برافروخته گردیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی فزار

فزار. [ ف َ ] (اِ) به معنی افزار که آلت پیشه وران باشد یعنی آلتی که مردم اصناف بدان کار کنند. (برهان ). افزار. ابزار. رجوع به افزار و ابزار شود. || به کنایت به معنی آلت مردی به کار رود : تا آنگهی که

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: