مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فرپرک


معنی فرپرک

فرپرک . [ ف َ پ َ رَ ] (اِ) شب پرک است و آن را مرغ عیسی گویند و مخلوق عیسی علیه السلام است . (برهان ). قیاس کنید با شب پرک و شب پره . (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). فربرک .خفاش . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به فربرک شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فرپرک اینجا را کلیک کنید

هم معنی فرپرک


ترجمه فرپرک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فرپرکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فربودم

فربودم . [ ] (اِ) کافور است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی فرتاج

فرتاج . [ ف ِ ] (اِخ ) موضعی به بلاد طی .(منتهی الارب ). ازهری گوید: موضعی است در بلاد طی و جز او گوید: آبی است بنی اسد را. (از معجم البلدان ).

معنی فرتاج

فرتاج . [ ف ِ ] (ع اِ) نشانی است مر شتران را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی فرتنی

فرتنی . [ ف َ ت َ نا ] (اِخ ) کوشکی در مروالرود. (از معجم البلدان ). قصری در مروالرود. (از اقرب الموارد).

معنی فرترک

فرترک . [ ف َ ت َ] (اِخ ) در عهد پادشاهی سلوکی ها (قرن سوم ق .م .) در ایالت پارس چهار شهریار حکمرانی میکرده اند که آنان را فرترک یعنی والی میخوانده اند. اینان دسته ٔ اول از شاهان پارس هستند. سکه هایی

معنی فربیط

فربیط. [ ف ُب َ ] (اِخ ) از نواحی مصر است . (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: