مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فرافصة


معنی فرافصة

فرافصة. [ ف ُ ف ِ ص َ ] (ع ص ) فُرافِص . رجوع به فرافص شود.

معنی فرافصة- ترجمه فرافصة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فرافصة اینجا را کلیک کنید

هم معنی فرافصة


ترجمه فرافصة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فرافصةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فراقی

فراقی . [ ف ِ ] (اِخ ) ملا فراقی ازولایت جوین است . مردی فقیر است . از اوست این مطلع: شب قدر است زلف یار و دل گم کرده راه آنجا نمی بینم دلیل روشنی جز برق آه آنجا. (مجالس النفائس چ حکمت ص 168). گویند

معنی فرافر

فرافر. [ ف َرْ را ف َ ](اِ صوت ) آواز نای و نفیر، از عالم شپاشاپ تیر و چکاچاک تیر و تیغ. (آنندراج از بهار عجم ) : ز فرافر سهمگین نفیر سراسیمه شد خیره کش چرخ پیر. عبداﷲ هاتفی (از آنندراج از بهار عجم

معنی فراق کشیده

فراق کشیده . [ف ِ / ف َ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) هجران کشیده . جدایی دیده . تحمل فراق کرده . رجوع به فراق کشیدن شود.

معنی فراقیه

فراقیه . [ ف ِ قی ی َ ] (ع ص نسبی ) اشعاری که مشتمل بر فراق و دوری از معشوق باشد. (آنندراج ). فراق نامه . رجوع به فراق ، فراقی و فراق نامه شود.

معنی فراغنه

فراغنه . [ ف َ غ ِ ن َ ] (اِخ ) ج ِ فرغانی . فرغانیان : المستعصم خلیفه ٔ عباسی گروهی از مردم سمرقندو اسروشنه و فرغانه را برای خدمت در سپاه خود گرد آورد و آنها را فراغنه (فرغانیان ) نامید. (از تاریخ تم

معنی فرافرة

فرافرة. [ ف ُ ف ِ رَ ] (ع ص ، اِ)مؤنث فرافر. (اقرب الموارد). رجوع به فرافر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: