مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی فراغ


معنی فراغ

فراغ .[ ف ِ ] (اِ) باد سرد تابستان . (برهان ) : از هر سویی فراغ به جان تو بسته یخ است پیش چوسندانا. (منسوب به ابوالعباس ). صاحب برهان قاطع برای اینکه این شاهد واحد را قدری تعدیل کند فراغ را «باد سرد تابستانی » معنی کرده است . نه در زبان فارسی و نه در زبان عربی من مثالی نیافتم و گمان می کنم گردآورندگان لغت نامه ٔ اسدی (لغت فرس ) که ظاهراً هم عامی بوده و هم از اهل زبان ما نبوده اند و این بیت را دیده اند به قرینه این معنی را به کلمه داده اند. من گمان می کنم فراغ همان فراغ عربی است و «فراغ به جان تو» تعبیری درزبان ادب است به جای «دور از شما» یا «دور از جان شما» که امروز معمول است . (از یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی فراغ- ترجمه فراغ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد فراغ اینجا را کلیک کنید

هم معنی فراغ

آرامش: 1 آسایش، آسودگی، استراحت، راحت، راحتی، فراغ‌بال، فراغت 2 آشتی، صلح، صلحجویی، مسالمت 3 آرام، تسکین، سکون، قرار 4 امان، امنیت، ایمنی 5 سکینه، طمانینه و آشوب، بلوا
آزادی: 1 استخلاص، استقلال، خلاص، خلاصی، رهایش، رهایی، نجات 3 اختیار 4 حریت 5 فراغت و اسارت، بندگی، رقیت
آسایش: آرامش، آسودگی، استراحت، ترفیه، تن‌آسانی، تنعم، راحت، راحتی، رفاه، سکون، شادکامی، فراغ، فراغت و دغدغه، سختی، مشقت، ناآرامی
آسودگی: آرامش، آسایش، استراحت، راحت، فراغبالی، فراغت و اضطراب، تشویش، دغدغه
شکوفه: 1 غنچه، نوگل 2 استفراغ، تهوع، قی، هراش


ترجمه فراغ

محل فراغت: elbowroom
استفراغ کردن: throw up
استفراغ: throwing up
فراغ: separation
فراغت: leisure


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه فراغ

سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن جرج برنارد شاو: راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن امام علی (ع): دنیا جایگاه عمل در آزمایش‌هاست. كسی كه در این دنیا زندگی می‌كند، هرگز ساعتی در فراغت به سر نمی‌برد، جز این‌كه همان فراغتش روز قیامت برای او حسرتی خواهد بود.
سخن امام علی (ع): دنیا جایگاه عمل در آزمایش‌هاست. كسی كه در این دنیا زندگی می‌كند، هرگز ساعتی در فراغت به سر نمی‌برد، جز این‌كه همان فراغتش روز قیامت برای او حسرتی خواهد بود.

او نداند کان رطوباتى که هست *** آن مدد از عالم بیرونى است‏
آن چنان که چار عنصر در جهان *** صد مدد آرد ز شهر لامکان‏
آب و دانه در قفس گر یافته‏ست *** آن ز باغ و عرصه‏اى در تافته‏ست‏
جانهاى انبیا بینند باغ *** زین قفس در وقت نقلان و فراغ‏
پس ز جالینوس و عالم فارغند *** همچو ماه اندر فلک‏ها بازغند
ور ز جالینوس این گفت افترى است *** پس جوابم بهر جالینوس نیست‏
این جواب آن کس آمد کاین بگفت *** که نبودستش دل پر نور جفت‏
مرغ جانش موش شد سوراخ جو *** چون شنید از گربگان او عرجوا
ز آن سبب جانش وطن دید و قرار *** اندر این سوراخ دنیا موش‏وار
هم در این سوراخ بنایى گرفت *** در خور سوراخ دانایى گرفت‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی فراط

فراط. [ ف ُرْ را ] (ع ص ، اِ) ج ِفارط. (اقرب الموارد). رجوع به فارط و فوارط شود.

معنی فراعل

فراعل . [ ف َ ع ِ ] (ع اِ) ج ِ فُرْعُل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). بچه های کفتار. (از آنندراج ). رجوع به فرعل شود.

معنی فراغ بال

فراغ بال . [ ف َ غ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آسودگی خاطر. آسایش و راحتی خیال : ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی جز بدان عارض شمعی نبود پروازم . حافظ (دیوان چ قزوینی ص 230).

معنی فراغ افتادن

فراغ افتادن . [ ف َ اُ دَ ] (مص مرکب ) رها شدن . رهیدن . آسوده شدن : چون از ذکر انساب و تواریخ فرس فراغ افتاد... (فارسنامه ٔ ابن بلخی ). رجوع به فراغ شود.

معنی فراطة

فراطة. [ ف ُ طَ ] (ع ص ) فِراط. (منتهی الارب ). آبی که چند قبیله در آن مساوی باشند یعنی همه را بود و آنکه پیش آید آن را ازآن ِ وی بود: هذا ماء فراطة بین القوم ؛ هرکه پیش تر بدان سبقت جوید سیراب گردد و

معنی فراغت خانه

فراغت خانه . [ ف َ غ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خلوت خانه . (آنندراج ) (ناظم الاطباء) : کنیز هوشمند از جای برخاست فراغت خانه ٔ دیگر بیاراست . بیانی (از آنندراج ). رجوع به فراغت شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: