مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیرادیر


معنی دیرادیر

دیرادیر. (ق مرکب ) دیردیر. دیربدیر. مقابل زود بزود. (یادداشت مؤلف ) : بدین سبب مردم محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگر خود نخورد بهتر و زیباترو نیکوتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). بدین سبب مباشرت کمتر و دیرادیر باید کرد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

معنی دیرادیر- ترجمه دیرادیر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیرادیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیرادیر


ترجمه دیرادیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیرادیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دیرالجاثلیق

دیرالجاثلیق . [ دَ رُل ْ ث َ ] (اِخ ) دیری است قدیم در بابل (عراق ) در فاصله ٔ کوتاهی از سمت غربی رود دجله که بر روی تپه ای در نزدیکی شهر مسکن [ از قصبه ٔ طسوج در استان عالی ] در سرحد سواد و تکریت (حد

معنی دیرالبتول

دیرالبتول . [ دَ رُل ْ ب َ ] (اِخ ) دیر مشهور بزرگی است بصعید مصر نزدیک انصنا، میگویند حضرت مریم (ع ) وارد آن شده است . (از معجم البلدان ).

معنی دیرالاعلی

دیرالاعلی . [دَ رُل ْ اَ لا ] (اِخ ) نام دیری در بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و از نظر وجود انجیلها و مقدسات ،مسیحیان دیری چون آن ندارند و در سال 301 معدن گوگرد و مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در

معنی دیرالابیض

دیرالابیض . [ دَ رُل ْ اَب ْ ی َ ] (اِخ ) و آن در دو موضع است یکی بالای کوهی مشرف بر شهر رها و بقعه ٔ حران و دیگری در صعید مصر. (از معجم البلدان ). این اخیر در سوهاج مصر واقع است و آن را شنوده پدر روح

معنی دیرالاحمر

دیرالاحمر. [ دَ رُل ْ اَ م َ ] (اِخ ) در سوهاج مصر واقع است این دیر را بشوی پدر روحانی و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که با آجر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. (از الموسوعة العربیة المیسرة).

معنی دیرالثعالب

دیرالثعالب . [ دَ رُث ْ ث َ ل ِ ] (اِخ ) دیرمشهوری است که بین آن و بغداد دو میل یا کمتر فاصله است در کوره ٔ نهر عیسی بر سر راه صرصر و نزدیک آن قریه ای است بنام حارثیه ، خالدی گوید که قبر معروف کرخی که

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: