مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دیدگاه


معنی دیدگاه

دیدگاه . [ دی دَ / دْ ] (اِ مرکب ) دیدگه . دیده گاه .دیده . محل دیده بانی . جای نشست دیده بان . (فرهنگ جهانگیری ). جای پاسبانی دیدبان . محل دیدبان : یکی دیدبان آمد از دیدگاه سخن گفت با او ز ایران سپاه . فردوسی . سر شاه ترکان از آن دیدگاه بینداخت باید به پیش سپاه . فردوسی . بزاری خروش آمد از دیدگاه که شد کار گردان ایران تباه . فردوسی . خروشی بلند آمد از دیدگاه بسهراب بنمود کآمد سپاه . فردوسی . خروشان و جوشان بدان دیدگاه که تا گرد بیژن برآمد ز راه . فردوسی . بر آن موضع دیدگاهها ساختند که پیوسته دیدبان مسلمان آن طرف نگاه میدارد. (راحةالصدور راوندی ). || چشم . (یادداشت مؤلف ) : آن پری و دیو می بیند شبیه نیست اندر دیدگاه هر دو پیه . مولوی . || منظره . چشم انداز.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دیدگاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی دیدگاه

دیدگاه: چشم‌انداز، فراچشم، مطمح، منظر، نظرگاه
مطمح : 1 مقصود، منظور، موردنظر 2 دیدگاه، فراچشم، نظرگاه
منظر : 1 تماشاگاه، منظره، چشم‌انداز، دورنما 2 دید، دیدگاه، نظرگاه 3 لقا 4 مقبول، موردپسند
لحاظ: 1 دید، ملاحظه، نظر، نگرش 2 دیدگاه، زاویه، منظر
بعد : 1 دوری و قرب 2 فاصله، مسافت 3 اندازه، وسعت 4 جنبه، جهت، نظر 5 منظر، دیدگاه


ترجمه دیدگاه

ستارهدیدگاه: planetarium
دیدگاه: point of view


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دیدگاه

سخن آبراهام مازلو: هنگامی كه آدمی، در موردی شك و تردید دارد، بهتر است به جای بیان باورهای نادرست، به راستی، به بیان دیدگاه خود بپردازد.
سخن نیچه: افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد كه همه باورها؛ همه چیزی را حقیقی انگاشتن ها، لزوماً به خطا می روند؛ به این علت ساده كه هیچ دنیای حقیقی در كار نیست. چنین است یك ظاهر دورنمایی كه از درون ما سرچشمه گرفته است.
سخن ویكتور هوگو: به باور من، هر چكامه سرای راستین باید با دیدگاههایی كه از حقایق ابدی در او به ‌وجود می‌آید، بر همه‌ی اندیشه‌های زمان خود، چیره و توانا باشد.
سخن سرجور شورارینولد: اندیشه همچون خاك گودی است كه تا در آن، دیدگاهها و باورهای تازه نكاریم، به بار نمی نشیند.
سخن ویكتور هوگو: به باور من، هر چكامه سرای راستین باید با دیدگاههایی كه از حقایق ابدی در او به ‌وجود می‌آید، بر همه‌ی اندیشه‌های زمان خود، چیره و توانا باشد.


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: