مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دوک ریسه


معنی دوک ریسه

دوک ریسه . [ س َ / س ِ ] (اِ مرکب ) دوکی که بدان ریسمان و طناب خیمه و جز آن تابند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (برهان ) (انجمن آرا). مِفتَلَة. (السامی فی الاسامی ) (مهذب الاسماء) (دهار) : گر کونت از نخست چنان باد ریسه بود آن بادِ ریسه اکنون چون دوک ریسه گشت . لبیبی . و رجوع به دوک شود.

معنی دوک ریسه- ترجمه دوک ریسه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دوک ریسه اینجا را کلیک کنید

هم معنی دوک ریسه


ترجمه دوک ریسه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دوک ریسهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دوکچه

دوکچه . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) دوک کوچک . (ناظم الاطباء). به معنی دوک است .(آنندراج ). مصغر دوک ، ماسوره ای که در کلوک گذارند وکرباس بافند. (از شعوری ج 1 ورق 454). || پود. پود پیچ و ماکو. (ناظم الاطب

معنی دوک رشتن

دوک رشتن . [ رِ ت َ ] (مص مرکب ) ریسیدن پنبه یا پشم با دوک : رسم دوک رشتن از پشم و موی وی [ کیومرث ] آورد تا از آن جامه ها کردند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ). نداری نمک سود و هیزم نه نان نه شب دوک ری

معنی دوک

دوک . (ع اِ) ج ِ دوکة [ ک َ / دَ ک َ ]. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به دوکة شود.

معنی دوکة

دوکة. [ دَ ک َ ] (ع اِمص ) بدی . || خصومت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || (اِ) خرمابن هندی . ج ، دوک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دوک ریسی

دوک ریسی . (حامص مرکب ) دوک رشتن . صفت و شغل دوک ریس : زن برون کرد کلوک از انگشت کرد بر دوک و دوک ریسی پشت . لبیبی . و رجوع به دوک شود.

معنی دوک نشین

دوک نشین . [ ن ِ ] (اِ مرکب ) ناحیه ٔ محل اقامت دوک یا تحت تسلط و مالکیت او؛ و دوک کلمه ٔ فرانسوی و لقبی است اشراف و نجبای فرانسه را. (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: