مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دغاکردن


معنی دغاکردن

دغاکردن . [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب )حیله کردن . فریب بکار بردن . تقلب کردن : آنکس که دغایی کند او با ملک ما زو بازنگردد ملک ما به دغایی . منوچهری . بدادوصل مده بوسه جان بخواهم داد ولیک گاه شمردن دغا نخواهم کرد. امیر خسرو (از آنندراج ). || تقلب و حیله کردن در قمار : تو نرد عشق بازی و با من دغا کنی من جان ببازم و نه همانا دغا کنم . مسعودسعد. با روزگار قمر همی بازم ای شگفت نایدْش شرم هیچ که چندین کند دغا. مسعودسعد. چو شطرنج بازان دغائی نکرد مرا گفت هین شه کن و شه نبود. مسعودسعد. نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد نردی نباخت چرخ که آخر دغا نکرد. خاقانی .

معنی دغاکردن- ترجمه دغاکردن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دغاکردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی دغاکردن


ترجمه دغاکردن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دغاکردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دغد

دغد. [ دُ ] (اِ) عروس که زن داماد است . (از برهان ) (از آنندراج ). عروس .(صحاح الفرس ). || بیوگ . (ناظم الاطباء).

معنی دغا خوردن

دغا خوردن . [ دَ خوَرْ /خُرْ دَ ] (مص مرکب ) فریب خوردن : تا کی دغا خورم ز تو ای بی وفا برو بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. ظهوری (از آنندراج ).

معنی دغا نمودن

دغا نمودن . [ دَ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) فریفتن . غدر نمودن . فریب دادن . (ناظم الاطباء).

معنی دغاباز

دغاباز. [ دَ ] (نف مرکب ) فریبنده . (آنندراج ). مکار. حیله باز. غدار. عیار. خائن . حرامزاده . فریبنده . فریب دهنده . (ناظم الاطباء) : از دغابازان نو یک جنس کو وز حریفان کهن یک تن کجاست . خاقانی .

معنی دغامر

دغامر. [ دَ م ِ ] (ع ص ، اِ) مرد زیرک تیزفهم و بی باک دلیر. (منتهی الارب ). || مردمان ناپاک و آلوده آبرو: تجمعت الدغامر. (از اقرب الموارد).

معنی دغاول

دغاول . [ دَ وِ ] (ع اِ) سختیها و بلاها (مفرد ندارد). (از منتهی الارب ). دواهی . و در یک نسخه از صحاح ،بتحریف بصورت دواغل آمده است . (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: