مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دانش اندیش


معنی دانش اندیش

دانش اندیش . [ ن ِ اَ ] (نف مرکب ) که دانش اندیشد. که اندیشه در دانش بندد. که خاطر بعلم سپارد : برآن شد دل دانش اندیش او که آرند سقراط را پیش او. نظامی .

معنی دانش اندیش- ترجمه دانش اندیش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دانش اندیش اینجا را کلیک کنید

هم معنی دانش اندیش


ترجمه دانش اندیش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دانش اندیشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دانش پرستی

دانش پرستی . [ ن ِ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) عمل دانش پرست .

معنی دانش پناه

دانش پناه . [ ن ِ پ َ ] (ص مرکب ) پناه دانش . حامی علم . هوادار دانش . ملجاء علم : چو آمد بدروازه ٔ مصر شاه باستاد یعقوب دانش پناه . شمسی (یوسف و زلیخا). || در حمایت علم واقع شده . در پناه دانش در

معنی دانش پذیر

دانش پذیر. [ ن ِ پ َ ] (نف مرکب ) مخفف دانش پذیرنده . که دانش پذیرد. پذیرنده ٔ دانش . قبول کننده ٔدانش و علم . استواردارنده ٔ علم و دانش : دگر گفت کای شاه دانش پذیر خردمند و از گوهر اردشیر. فردوسی .

معنی دانش خر

دانش خر. [ ن ِ خ َ ] (نف مرکب ) خریداردانش . خریدار علم . طالب و خواستار علم : محمودهمت آمد، من هندوی ایازش کز دوردولتش بِه ْ دانش خری ندارم . خاقانی .

معنی دانش پرست

دانش پرست . [ ن ِ پ َ رَ ] (نف مرکب ) پرستنده ٔ دانش . که دل در دانش بندد. که علم معبود سازد : بپرسید کانجا که دارد نشست چنین گفت ملاح دانش پرست . اسدی . یکی گفت کای شاه دانش پرست پرستشگری در فلا

معنی دانش آرا

دانش آرا. [ ن ِ ] (نف مرکب ) دانش آرای . دانش پیرا. (آنندراج ).آراینده ٔ دانش . زینت دهنده ٔ فضل و دانش : ردی دانش آرای یزدان پرست زمین حلم و دریادل و راددست . اسدی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: