مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دامن گرفتن


معنی دامن گرفتن

دامن گرفتن . [ م َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) میان انگشتان دست یا میان دو پای قرار دادن دامن . اخذ قسمت سفلای فروهشته ٔ جامه . گرد آوردن قسمت پایین لباس در میان دست یا سر انگشتان : تشذر؛ دامن بمیان پای گرفتن . (منتهی الارب ). || کنایه از متوجه ساختن کسی را بانجام کردن کاری : مرا امر معروف دامن گرفت فضول آتشی گشت و در من گرفت . سعدی . || فرا چنگ آوردن . داشتن بدست : بیدار شو و بدست پرهیز چون سنگ بگیر دامن حق . ناصرخسرو. سعدیادامن توحید گرفتن کاریست که نه از پنجه ٔ هر بوالهوسی برخیزد. سعدی . - دامن کسی گرفتن ؛ بازداشتن او از حرکت . رها نکردن که برود. از حرکت بازداشتن . مانع رفتن او شدن . مانع ترک کردن وی شدن : چند فشانی آستین بر من و روزگار من دست رها نمی کند عشق گرفته دامنم . سعدی . - دامن گرفتن کسی را یا چیزی را ؛ متوسل باو شدن . ازو خواستن . او را خواهانی نمودن . پناه باو بردن . باوملحق شدن : زین دیو بی وفا چو شدی نومید اکنون بگیر دامن حورالعین . ناصرخسرو. اگر عاشقی دامن او بگیر و گر گویدت جان بده گو بگیر. سعدی . مکن که روز جمالت سر آید ار سعدی شبی بدست دعا دامن سحر گیرد. سعدی . - || ازو دادخواهی کردن . بدادخواهی چنگ در دامن او زدن : اگر رحمت نیاری من بمیرم در آن گیتی ترا دامن بگیرم . فخرالدین اسعد (ویس و رامین ). نیز رجوع به ترکیب «دامن کسی را گرفتن » ذیل لغت دامن شود.

معنی دامن گرفتن- ترجمه دامن گرفتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دامن گرفتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی دامن گرفتن


ترجمه دامن گرفتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دامن گرفتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دامنگیری

دامنگیری . [ م َ] (حامص مرکب ) عمل دامنگیر. رجوع به دامنگیر شود.

معنی دامنکده

دامنکده . [ م َ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) (از: دامن ، بمعنی قسمت سفلای قدامی جامه + کده بمعنی خانه و سرا و جای و محل ) بر روی هم اصطلاحاً معنی داخل دامن و درون دامن دارد : حیرت همه دم بکار نادانیهاست

معنی دامنجان

دامنجان . [ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هریس بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 22هزارگزی جنوب باختری سراب و 10هزارگزی شوسه ٔ سراب به تبریز. جلگه است و معتدل و دارای 888 سکنه . آب آن از نهر و چاه است و

معنی دامنکشان

دامنکشان . [ م َ ک َ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) در حال کشیدن دامن . || متواضع فروتن . خاضع : ببارگاه تو دامنکشان رسید انصاف ز درگه تو گریبان دریده شدبیداد. خاقانی . || کنایه از رفتار بناز و خرام . (لغ

معنی دامن تر

دامن تر. [ م َ ت َ ] (ص مرکب ) دامن آلوده . (آنندراج ). عاصی . (آنندراج ). گنهکار. (آنندراج ). تردامن . مقابل پاکدامن : گردون ز مشک و زعفران سازد حنوط اختران بر سوک آن دامن تران درد گریبان صبح را.

معنی دامنگیر شدن

دامنگیر شدن . [ م َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) آخذ دامان گشتن . گیرنده ٔ ذیل و دامان گردیدن . || باعث سکون گردیدن . بازدارنده ٔ از جنبش گشتن . || متوسل شدن . ملتجی گردیدن . روی آوردن به . پناه بردن به داد خو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter