مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دامن فراخ


معنی دامن فراخ

دامن فراخ . [ م َ ف َ ] (ص مرکب ) که دامنی وسیع و گشاده دارد. مقابل تنگ دامن . || مجازاً با فیض . - || دامن ِ فراخ (با اضافه )؛ دامن گشاده و وسیع. مقابل دامن تنگ و چسبان . - دامن فراخ بودن ؛ با فیض بودن : دامن گلچین فراخ است ای اسیران قفس گر گلی خواهند او را از شما تقصیر نیست . سلیم . - دامن فراخ داشتن ؛ فیض عام داشتن . (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دامن فراخ اینجا را کلیک کنید

هم معنی دامن فراخ


ترجمه دامن فراخ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دامن فراخمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دامنده

دامنده . [ م َ دَ / دِ] (نف ) نعت فاعلی از دامیدن . رجوع به دامیدن شود.

معنی دامن خشک

دامن خشک . [ م َ خ ُ ] (ص مرکب ) دامن پاک . پاک دامن . خشک دامن . مقابل تردامن و آلوده دامن و دامن آلوده . - دامن خشک (بصورت اضافه ) ؛ کنایه از دامن خالی باشد. (برهان ). - || عدم صلاح و تقوی را نیز گو

معنی دامنکوه

دامنکوه . [ م َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش حومه شهرستان دامغان است . این دهستان در قسمت خاوری دامغان بین راه شوسه و راه آهن دامغان بشاهرود در جلگه واقع است . هوای آن معتدل است و تابست

معنی دامندار

دامندار. [ م َ ] (نف مرکب ) دارای دامن . دارای ذیل : بیضة لها سابغ؛ خود دامن دار. (منتهی الارب ). || دامنه دار. وسیع. پی دار. دنباله دار. که دنباله ٔ آن نگسلد: ابر دامن دار؛ که دنبال آن قطع نگردد. ||

معنی دامنکشان

دامنکشان . [ م َ ک َ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) در حال کشیدن دامن . || متواضع فروتن . خاضع : ببارگاه تو دامنکشان رسید انصاف ز درگه تو گریبان دریده شدبیداد. خاقانی . || کنایه از رفتار بناز و خرام . (لغ

معنی دامنکشی

دامنکشی . [ م َ ک َ ] (حامص مرکب ) عمل دامنکش . رفتن بناز و تکبر. خرامش بناز. || ترک . اعراض . روگردانی : یار مساعد بگه ناخوشی دام کشی کرد نه دامنکشی . نظامی . || تواضع. فروتنی . خضوع .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<