مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چنگ سغدیانه


معنی چنگ سغدیانه

چنگ سغدیانه . [ چ َ گ ِ س ُ ن َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قسمی چنگ بوده است : بنشان بطارم مر ترک خویش را با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو. عماره .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چنگ سغدیانه اینجا را کلیک کنید

هم معنی چنگ سغدیانه


ترجمه چنگ سغدیانه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چنگ سغدیانهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چنگ موزه

چنگ موزه . [ چ َ گ ِ زَ / زِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوک برگشته ٔ موزه . (ناظم الاطباء).

معنی چنگ داشتن

چنگ داشتن . [ چ َ ت َ ] (مص مرکب ) چنگال داشتن . دارای چنگ بودن . کنایه است از نیرو داشتن : چنگ باز هوا ندارد کبک دل شیر عرین ندارد رنگ . مسعودسعد. || چنگ داشتن از چیزی ؛ دست بازداشتن از آن : بن

معنی چنگ یازیدن

چنگ یازیدن . [ چ َ دَ ] (مص مرکب ) آهنگ کردن . دست یازیدن . قصد کردن : فرامرز چون سرخه را یافت چنگ بیازید چونان که یازد پلنگ . فردوسی . چو نتوان گرفتن گریبان جنگ سوی دامن آشتی یاز چنگ . اسدی .

معنی چنگ مرغ

چنگ مرغ . [چ َ گ ِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چنگال مرغ . || زین پوش . (اشتینگاس ص 401) (ناظم الاطباء).

معنی چنگ رومی

چنگ رومی . [ چ َ گ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) لورا . (التفهیم ). رجوع به لورا شود.

معنی چنگ زدن

چنگ زدن . [ چ َ زَ دَ ] (مص مرکب ) پنجه درافکندن . درآویختن بچیزی . بشلیدن . دست بردن بچیزی : بزد چنگ واژونه دیو سیاه دو تا اندرآورد بالای شاه . فردوسی . چوافراسیابش بدانگونه دید بزد چنگ و تیغ از

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: