مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه ٔ سار


معنی چشمه ٔ سار

چشمه ٔ سار. [ چ َ م َ ی ِ ] (اِخ ) چشمه ای است در قهستان که آب آن را بجهت دفع ملخ به اطراف و جوانب برند.(برهان ). چشمه ای است که آب از برای دفع ملخ میبرند و سار بسیار بدنبال آن آب بهر کجا که قصد ریختن آن آب کرده اند میروند و ملخان را بمنقار میکشند و تمام شوند و نوشته اند که بتجربه رسیده است . (انجمن آرا).

معنی چشمه ٔ سار- ترجمه چشمه ٔ سار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه ٔ سار اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه ٔ سار


ترجمه چشمه ٔ سار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه ٔ سارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه سادات

چشمه سادات . [ چ َ م َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است در سمت چپ راه عماریه ٔ کرمانشاهان به ماهیدشت ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 233).

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد که در 24 هزارگزی جنوب خاوری فریمان و یک هزارگزی خاور راه مالرو عمومی تربت جام به فریمان واقع است . کوهستانی است با هوای

معنی چشمه سر

چشمه سر. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از قراء و مزارع طبس است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ س َ ] (اِخ ) نام چشمه ای است در خراسان از ولایت طوس . (برهان ) (آنندراج ). مؤلف نزهة القلوب نویسد: «بحیره ای است بولایت خراسان بحدود طوس ، دورش یک فرسنگ بود. از او دو

معنی چشمه ٔ سخن

چشمه ٔ سخن . [ چ َ / چ ِ م َ /م ِ ی ِ س ُ خ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از منبع و سرچشمه ٔ سخن . کنایه از آب روان سخن : شود از آب چشم بیداری بزبان چشمه ٔ سخن جاری . اوحدی .

معنی چشمه ٔ زنگاری

چشمه ٔ زنگاری . [ چ َ/ چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آسمان .(مجموعه ٔ مترادفات ص 10). کنایه از آسمان نیلگون .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: