مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بزرگ گشتن


معنی بزرگ گشتن

بزرگ گشتن . [ ب ُ زُ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) عظیم و کلان گردیدن . || نامور و بلندآوازه گشتن : و نام وی به مردی اندر خراسان بزرگ گشت . (تاریخ سیستان ).

معنی بزرگ گشتن- ترجمه بزرگ گشتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بزرگ گشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی بزرگ گشتن


ترجمه بزرگ گشتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بزرگ گشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بزرگ پستانی

بزرگ پستانی . [ ب ُ زُ پ ِ ] (حامص مرکب ) بزرگ پستان بودن . ثدی . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ پنداشتن

بزرگ پنداشتن . [ ب ُ زُ پ ِت َ ] (مص مرکب ) بزرگ آمدن چیزی در نظر و یا گمان .

معنی بزرگ داشتن

بزرگ داشتن . [ ب ُ زُ ت َ ] (مص مرکب ) تعظیم . تفخیم . تجلیل . امجاد. تبجیل . تکریم . تجلیل کردن . اعزاز کردن . تعظیم کردن . احترام کردن . ادب کردن . توقیر.محترم شمردن . اعظام . تعزیز. اکبار. هشم . ته

معنی بزرگ آمدن

بزرگ آمدن . [ ب ُ زُ م َ دَ ] (مص مرکب ) اکبار. (المصادر زوزنی ). عظیم شمردن . عظیم و مهم جلوه کردن : چون خبر به عمرو [ لیث ] رسید آن [ شکست لشکریان وی ] او را بزرگ آمد و دولت دیرینه گشته ... (تاریخ س

معنی بزرگ کردن

بزرگ کردن . [ ب ُ زُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تعزیز.تعظیم . تمجید. (منتهی الارب ). تفضیل . تبجیل . (یادداشت بخط دهخدا). احترام کردن . عزیز داشتن : ز بس که اهل هنر را بزرگ کرد و نواخت بسی نماند که هر ناقص

معنی بزرگ آفرینش

بزرگ آفرینش . [ ب ُ زُ ف َ ن ِ ] (ص مرکب ) بزرگ خلقت . عظیم و مهم در خلقت : ز هر کشوری کرده شخصی گزین بزرگ آفرینش ، بزرگ آفرین . نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: