مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بزرگ اندام


معنی بزرگ اندام

بزرگ اندام . [ ب ُ زُ اَ ] (ص مرکب ) ستبراندام . درشت اندام . تنومند.

معنی بزرگ اندام- ترجمه بزرگ اندام برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بزرگ اندام اینجا را کلیک کنید

هم معنی بزرگ اندام


ترجمه بزرگ اندام


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بزرگ انداممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بزرگ خلقت

بزرگ خلقت . [ ب ُ زُ خ ِ ق َ ] (ص مرکب ) بزرگ آفرینش . اَبلد. (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ آثار

بزرگ آثار. [ ب ُ زُ ] (ص مرکب ) آنکه اثر عظیم و مهم دارد.دارنده ٔ آثار عظیم . با نشانه های نامور : آفرین بر یمین دولت باد آن بلنداختر بزرگ آثار. فرخی .

معنی بزرگ خوشه

بزرگ خوشه . [ ب ُ زُ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) خوشه کلان و بزرگ : گندم یا جاورس یا جو بزرگ خوشه . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ دانه

بزرگ دانه . [ ب ُ زُ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) حبه بزرگ . دانه بزرگ : گندمی که لایق آش پختن باشد بزرگ دانه و فربه باشد. (فلاحت نامه ).ضروع ؛ انگور سپید بزرگ دانه . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ دارو

بزرگ دارو. [ ب ُ زُ ] (اِ مرکب ) این ازجمله ٔ داروهای پارسیان است برای اخلاط. رجوع به ذخیره ٔ خوارزمشاهی شود. (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ تن

بزرگ تن . [ ب ُ زُت َ ] (ص مرکب ) جسیم . سمین . عظیم الجثه . (ناظم الاطباء): اضخم ؛ بزرگ تن از هر چیزی . (یادداشت بخط دهخدا).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: