مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی برگماشتگی


معنی برگماشتگی

برگماشتگی . [ ب َ گ ُ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی برگماشته . برقراری . || مباشرت . وکالت . || قوت .توانایی . (ناظم الاطباء). و رجوع به برگماشتن شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد برگماشتگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی برگماشتگی


ترجمه برگماشتگی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه برگماشتگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی برگک شیرازی

برگک شیرازی . [ ب َ گ َ ک ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) برگ قسمی از عنب الدب است و بیخ او عود بری است و عودالبندق نیز نامند. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (از مخزن الادویة).

معنی برگک

برگک . [ ب َ گ َ ] (اِ مصغر) مصغر برگ . برگ کوچک . برگچه . رجوع به برگ شود.

معنی برگه دان

برگه دان . [ ب َ گ َ / گ ِ ] (اِ مرکب ) جای قرار دادن برگه ها. این کلمه بجای کلمه ٔ فیشیه پذیرفته شده است . (لغات فرهنگستان ).

معنی برگفتن

برگفتن . [ ب َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) گفتن . شرح دادن . بازگفتن : چو برگفت از اینان گو پیلتن شنیدند گفتار او انجمن . فردوسی . چو برگفت این سخن پیر سخن سنج دل خسرو حصاری شد برین گنج . نظامی . چو ب

معنی برگماشتن

برگماشتن . [ ب َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) نصب نمودن بر کاری . (آنندراج ). برقرار کردن . منصوب کردن . (ناظم الاطباء). نصب کردن . (از فرهنگ فارسی معین ). مسلط کردن . تعیین کردن . تسلیط. (المصادرزوزنی ) (دها

معنی برگشودن

برگشودن . [ ب َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) برگشادن . گشودن . گشادن . باز کردن . رجوع به برگشادن و گشادن و گشودن شود. - برگشودن بند ؛ گشودن و باز کردن آن : همه بند از پایشان برگشود ز ساری بیاورد و برگشت زود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<