مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی برگشاد


معنی برگشاد

برگشاد. [ ب َ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نجف آباد شهرستان بیجار. سکنه ٔ آن 160 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است . (از فرهنگجغرافیایی ایران ج 5).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد برگشاد اینجا را کلیک کنید

هم معنی برگشاد


ترجمه برگشاد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه برگشادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی برگستوانور

برگستوانور. [ ب َ گ ُس ْت ْ وان ْ وَ ] (ص مرکب ) برگستواندار. تن به برگستوان پوشیده . در برگستوان رفته . با پوشش جنگ : مرا گفته بود او که با صدهزار زره دار و برگستوانور سوار. فردوسی . سپاهش فزون نی

معنی برگسلیدن

برگسلیدن . [ ب َ گ ُ س ِ / س َ دَ ] (مص مرکب ) برگسستن . گسستن . بریدن . گسلیدن . قطع کردن : مدار ایچ اندیشه ٔ بد به دل همی شادی آرای و غم برگسل . فردوسی . وگر بیم داری ز خسرو به دل پی از پارس وز

معنی برگشاده

برگشاده . [ ب َ گ ُ دَ/ دِ ] (ن مف مرکب ) روان کرده . جاری کرده : زدیده آب حسرت برگشاده میان آتش سوزان فتاده . نظامی . رجوع به برگشادن شود.

معنی برگسه

برگسه . [ ب َ گ َ س َ / س ِ ] (ص ) پوشیده و پنهان و نهفته . (از برهان ) (ناظم الاطباء). برگشه : دی بسی کس ز شاه مدرسه خواست ظاهر است این نهان و برگسه نیست . سوزنی .

معنی برگشتگی

برگشتگی . [ ب َ گ َ ت َ/ ت ِ ] (حامص مرکب ) وضع و حالت برگشته . (فرهنگ فارسی معین ). بازگردیدگی . وارونی . واژگونی . انقلاب . برتافتگی . (یادداشت دهخدا). تغییر و واژگونی . (ناظم الاطباء). زُؤاب . (از

معنی برگسون

برگسون . [ ب ِ سُن ْ ](اِخ ) هانری . (1859 - 1941 م .) روانشناس فرانسوی . والدین وی یهودی و انگلیسی بودند. هانری پس از پایان تحصیلات متوسطه برای انتخاب رشته ٔ اختصاصی مدتی دچار تردید بود و نمی دانست

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<