مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی برگشاد


معنی برگشاد

برگشاد. [ ب َ گ ُ ] (مص مرکب مرخم ، اِمص مرکب ) برگشادن . رجوع به برگشادن شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد برگشاد اینجا را کلیک کنید

هم معنی برگشاد


ترجمه برگشاد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه برگشادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی برگستواندار

برگستواندار. [ ب َ گ ُس ْت ْ] (نف مرکب ) دارنده ٔ برگستوان . مالک و صاحب برگستوان . || برگستوان پوشیده . برگستوان برتن دارنده . برگستوان افکنده . با پوشش برگستوان . تن به برگستوان پوشیده اعم از اسب و

معنی برگشت دادن

برگشت دادن . [ ب َ گ َ دَ ] (مص مرکب ) برگرداندن . بازگرداندن . پس دادن . اعاده . ارجاع . عودت دادن . و رجوع به برگشت شود.

معنی برگسستن

برگسستن . [ ب َ گ ُ س َس ْ ت َ ] (مص مرکب ) جدا شدن . منقطع شدن . || جدا کردن . منقطع کردن . پاره کردن . بریدن . رجوع به گسستن شود.

معنی برگک

برگک . [ ب َ گ َ ] (اِ مصغر) مصغر برگ . برگ کوچک . برگچه . رجوع به برگ شود.

معنی برگستوان کش

برگستوان کش . [ ب َ گ ُس ْت ْ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) کشنده ٔ برگستوان . حامل برگستوان . || برگستواندار. برگستوان پوشیده : همان پیل برگستوان کش هزار که بگریزد از بوی ایشان سوار. فردوسی .

معنی برگشتن

برگشتن . [ ب َ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) برگردیدن . رجعت کردن . (ناظم الاطباء). مقابل رفتن . (فرهنگ فارسی معین ). بازگشتن . واگشتن . مراجعت کردن . عودت کردن . عود کردن . بازآمدن . بازپس آمدن . (یادداشت مؤ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: