مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی برپای ماندن


معنی برپای ماندن

برپای ماندن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) قائم بودن . سرپا بودن . || ثابت ماندن . استوار ماندن . || افراشته : سایه صفت چند نشینی به غم خیز که بر پای نکوتر علم . نظامی . حرم عفت و عصمت بتو آراسته باد علم دین محمد به محمد برپای . سعدی . || صائم . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد برپای ماندن اینجا را کلیک کنید

هم معنی برپای ماندن


ترجمه برپای ماندن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه برپای ماندنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی برپای جستن

برپای جستن . [ ب َ ج َ ت َ ] (مص مرکب ) بزور پا برجستن . (آنندراج ). ناگهان جهیدن و بحالت ایستاده درآمدن : چو شاه آنچنان دید برپای جست گرفتش سر دست رستم بدست . فردوسی . چو بشنید مهراب برپای جست ن

معنی برپای کردن

برپای کردن . [ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) برپا کردن . اقامه کردن . اقامه . (تاج المصادر) : آن جهود سگ ببین چه رای کرد پهلوی آتش بتی برپای کرد. مولوی . بر او پادشا حکم برپای کرد دو سالش بمصر اندرون جای

معنی برپراکندن

برپراکندن . [ ب َ پ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پراکندن : سکندر همه جامه ها کرد چاک بتاج کیان برپراکند خاک . فردوسی . خسک برپراکند بر گرد دشت که دشمن نیارد بر آن جا گذشت . فردوسی . رجوع به پراکندن شو

معنی برپای ایستادن

برپای ایستادن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) به کاری قیام کردن : چون بجز بندگی ندیدم رای ایستادم چو بندگان برپای . نظامی .

معنی برپیمودن

برپیمودن . [ ب َ پ َ دَ ] (مص مرکب ) پیمودن . رجوع به پیمودن شود.

معنی برپاشیدن

برپاشیدن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) پاشیدن : گر سرکه چکاندت کسی بر ریش برپاش تو بر جراحتش پلپل . ناصرخسرو. رجوع به پاشیدن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<