مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بدقطع


معنی بدقطع

بدقطع. [ ب َ ق َ ] (ص مرکب ) که اندازه ٔ آن ناموزون و نامتناسب است . بدبرش . بدقواره . مقابل خوش قطع: این زمین بدقطع است . (از یادداشتهای مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بدقطع اینجا را کلیک کنید

هم معنی بدقطع


ترجمه بدقطع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بدقطعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بدک

بدک . [ ب َ دَ ] (ص مصغر) مصغر بد، اغلب در نفی بکار رود: بدک نیست ؛ پر بد نیست . خوب است . تو هم بدک نیستی . (از یادداشتهای مؤلف ).

معنی بدقمار

بدقمار. [ ب َ ق ِ / ق ُ ] (ص مرکب ) آنکه قمار بناراستی بازد. (آنندراج ). آنکه در قمار تقلب کند : ز دست طالع بد می رویم شهر بشهر چو بدقمار که تغییر می دهدجا را. ملا ادبی نظیری (از آنندراج ). بطوف نر

معنی بدقلق

بدقلق . [ ب َق َ ل ِ / ق ِ ل ِ ] (ص مرکب ) بدخو. بدخلق . شموس . مقابل خوش قلق . در آدمی و اسب و دیگر ستور سواری مستعمل است . (از یادداشت مؤلف ). بدادا. و رجوع به قلق شود.

معنی بدقول

بدقول . [ ب َ ق َ / قُو ] (ص مرکب ) که به قول خود وفا نکند. مخلاف . مقابل خوش قول . (یادداشت مؤلف ) : این مردی بدقول و بی وفا و بدعهد است . (اسکندرنامه نسخه ٔ سعید نفیسی ).

معنی بدقلقی

بدقلقی . [ ب َ ق َ ل ِ / ق ِ ل ِ ] (حامص مرکب ) بدخویی . بدادایی . بدجنمی (بیشتر در اسب ). (از یادداشتهای مؤلف ). - بدقلقی کردن ؛ بدخویی نمودن . ناسازواری کردن . (یادداشت مؤلف ).

معنی بدک

بدک . [ ] (اِ) هبو. هوو. وسنی . بنانج . بنانجه . نباخ . نباج . آموسنی . ضره . (یادداشت مؤلف ): زن گفت یا قاضی اگر نفقه کم دهد روا دارم و اگر برگ خانه نکند روا دارم و کذا فی الضرب و الشتم و الحبس ولیک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: