مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد شمال


معنی باد شمال

باد شمال . [ دِ ش ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بادی که از شمال وزد. مَحْوة. شَمَل . مِسْع. (منتهی الارب ). اَوْر. (منتهی الارب ). جَرْبیا. اُم ّمَرْزَم . (منتهی الارب ) (دهار) : بر طریق راست رو چون باد گردنده مباش گاه با باد شمال و گاه با باد صبا. ناصرخسرو. فخر ببسیاری ای عدو ز چه دارید برگ درختید و ما چو باد شمالیم . ناصرخسرو. باد شمال عنان برگشاده ... درآمد. (کلیله و دمنه ). خجسته نائب صدرالخلافه عون الدین که از شمایلش آبستن است باد شمال . خاقانی . سرخ گلی غنچه مثالم هنوز منتظر باد شمالم هنوز. نظامی . از خدمت امیرشهاب الدین حکیم محقق است که در هریو موازنه هفت هشت ماه بتواتر باد شمال میوزد بغایت لطیف و موافق مزاج خلایق است . (ازشرفنامه ٔ منیری ). رجوع به باد و بادفراه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد شمال اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد شمال


ترجمه باد شمال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد شمالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد سخت جستن

باد سخت جستن . [ دِ س َ ج َ ت َ ](مص مرکب ) باد سخت وزیدن . عُصوف . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ). عَصْف . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ). خَجْخَجة. (منتهی الارب ). رجوع به باد شود.

معنی باد کار

باد کار. [ دِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ردیف کار. در اصطلاح بنایان ، خط مستقیم افقی کنار بنائی . توازی . موازات . یکباد. همباد. هم طراز. برابر. برابر یکدیگر. رجوع به باد شود.

معنی باد صبا

باد صبا. [ دِ ص َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بادیست که از مابین شرق و شمال وزد و بادبرین همین است . (برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا). بادی که از مابین مشرق و شمال وزد. (ناظم الاطباء). باد صبا و شمال نا

معنی باد سموم

باد سموم . [ دِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باد سام . رجوع به باد سام و باد شود.

معنی باد سلیمان

باد سلیمان . [ دِ س ُ ل َ ] (اِخ ) کنایه از دولت و حشمت سلیمان باشد. رجوع به باد شود. || بمعنی بادی که تخت آن حضرت را و لشکر و مردم ایشان را از جای بجای میبرد. (آنندراج ).

معنی باد فوردین

باد فوردین . [ دِ ف َ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بمعنی باد فروردین است که باد دبورباشد و آن تموج هواست از جانب مغرب بطرف مشرق و مهب آن میان سهیل و مغرب است و هنگام آن آخر روز میباشدبرعکس باد صبا، و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<