مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد رنگین


معنی باد رنگین

باد رنگین . [ دِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از شعر و بیت است که قصیده و غزل و قطعه و رباعی باشد. (برهان ). کنایه از شعر و غزل . (شرفنامه ٔ منیری ). کنایه از شعر نوشته اند لیکن چنین نیست بلکه اطلاق آن بر سبیل تخیل است و درین هر دو معنی فرقی است جلی . سنائی گفته : باد رنگین است شعرو خاک رنگین است زر خاک رنگین می فروش و باد رنگین می ستان . (از شرفنامه ٔ منیری ) (از انجمن آرا). شعر، چه قصیده و غزل باشد و یاقطعه و دوبیتی . (ناظم الاطباء). رجوع به شعوری ج 1 ورق 179 شود. || نوعی از خیار باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به بادرنگ شود. || عرق النساء که پشت و کمر بگیرد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد رنگین اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد رنگین


ترجمه باد رنگین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد رنگینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد سلیمان

باد سلیمان . [ دِ س ُ ل َ ] (اِخ ) کنایه از دولت و حشمت سلیمان باشد. رجوع به باد شود. || بمعنی بادی که تخت آن حضرت را و لشکر و مردم ایشان را از جای بجای میبرد. (آنندراج ).

معنی باد در کلاه افک...

باد در کلاه افکندن . [ دَرْ ک ُ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از مغرور و متکبر بودن . (آنندراج ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 256). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن و باد در

معنی باد در مغز نشستن...

باد در مغز نشستن . [ دَرْ م َ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) باد در دماغ نشستن . غرور و تکبر در سر پدید آمدن . عظمت و بزرگی در آن پدید آمدن و این استعاره است : باد سحر ز پاس تو در مغز خفتگان چون می بدستیا

معنی باد در کلاه داش...

باد درکلاه داشتن . [ دَرْ ک ُ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از مغرور و متکبر بودن . (غیاث ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 256). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در سر کردن و باد در سر داشتن و باد در سر افکندن و با

معنی باد شدن

باد شدن . [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از ناپدیدگشتن باشد. (آنندراج ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 355). هبا شدن . محو شدن . از میان رفتن . هدر شدن : کنون باد شد آنهمه پیش اوی بپیچید جان بداندیش اوی . فردوس

معنی باد در کف داشتن...

باد در کف داشتن . [ دَرْ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از بی ماحصلی و مفلسی و تهی دستی باشد. (برهان ). رجوع به باددرکف شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: