مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد در کف داشتن...


معنی باد در کف داشتن...

باد در کف داشتن . [ دَرْ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از بی ماحصلی و مفلسی و تهی دستی باشد. (برهان ). رجوع به باددرکف شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد در کف داشتن... اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد در کف داشتن...


ترجمه باد در کف داشتن...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد در کف داشتن...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد دیو

باد دیو. [ دِ دیوْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) دم دیو. افسون شیطان : اینهمه باد دیو بر جان تست . (تاریخ بیهقی ص 372). رجوع به باد شود.

معنی باد در سر شدن

باد در سر شدن . [ دَرْ س َ ش ُ دَ ] (مص مرکب )باد چیزی در سر کسی شدن ؛ کنایه از مغرور و متکبر شدن : و یوسف را بدان بهانه فرستادند و گفتند باد سالاری در سر وی شده است . (تاریخ بیهقی ). رجوع به باد در س

معنی باد در سر کردن

باد در سر کردن . [ دَرْ س َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از مغرور ومتکبر شدن . (آنندراج ): وهرچند رکاب عالی زودتر حرکت کند سوی خراسان بهتر که مسافت دور است و قوم غزنین بادی در سر کنند که کار بر ما دراز

معنی باد در سر بودن

باد در سر بودن . [ دَرْ س َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه ازمغرور و متکبر بودن . (آنندراج ). رجوع به باد در زیردامن داشتن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن وباد در کلاه افکندن و باد در سر کردن و باد در س

معنی باد در سبلت افک...

باد در سبلت افکندن . [ دَرْ س ِ ل َ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تکبر و غرور و لاف زدن . (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به باد، باد به بروت افکندن ، باد در بروت انداختن و باد در بینی افکندن شود.

معنی باد در سر

باد در سر. [ دَرْ س َ ] (اِ مرکب ) غرور و تکبر و خودبینی . || اندیشه ٔ فاسد. (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<