مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عمعمة


معنی عمعمة

عمعمة. [ ع َ ع َ م َ ] (ع مص ) بسیارلشکر گردیدن بعد کمی وی . (از منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عمعمة اینجا را کلیک کنید

هم معنی عمعمة


ترجمه عمعمة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عمعمةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عمق

عمق . [ع ِ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ عَمیقة. رجوع به عمیقة شود.

معنی عمق

عمق . [ ع َ ] (اِخ ) قلعه ای است ویران بر فرات ، از آن است موبد خلیل بن ابراهیم . (منتهی الارب ).

معنی عمق

عمق . [ ع َ م َ ] (اِخ ) موضعی یا آبی است به بلاد مزینه . (منتهی الارب ). عَمق .

معنی عمق

عمق . [ ع َ ] (اِخ ) موضع و جایگاهی است بنزدیکی مدینه از بلاد مُزَینه ، و عبیداﷲبن قیس بیت شعری درباره ٔ آن دارد که در معجم البلدان مذکور است . و برخی گویند که عمق چشمه ای است در وادی فُرع . (از معجم

معنی عمق

عمق . [ ع ُ م َ ] (اِخ ) جاده راه مکه بین معدن بنی سُلَیم و ذات عِرق و عامه آن را عُمُق خوانند که خطاست . (از معجم البلدان ). فرودگاهی است در میان ذات عرق و معدن بنی سلیم . (از منتهی الارب ).

معنی عمق

عمق . [ ع َ ] (اِخ ) کوره ای است در نواحی حلب در شام . و ابتدا از نواحی انطاکیه بشمار می رفت و نام آن در شعر متنبی و ابوالعباس صفری آمده است . (از معجم البلدان ). شهرستانی است در سواد حلب . (منتهی الا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: