مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی کردلو


معنی علی کردلو

علی کردلو. [ ع َ ک ُ ] (اِخ ) یکی از طوایف ایل قشقائی ایران است که مرکب از صدخانوار و ساکن کوهمره میباشد. (از جغرافیای سیاسی ایران ص 84).

معنی علی کردلو- ترجمه علی کردلو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی کردلو اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی کردلو


ترجمه علی کردلو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی کردلومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی کانی

علی کانی . [ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنار بروژ، بخش صومای ، شهرستان ارومیّه . دارای 153 تن سکنه . آب آن از چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات و توتون است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی علی کوری

علی کوری .[ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زبرخان ، بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. واقع در 15هزارگزی شمال قدمگاه . ودارای 256 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات است . (از فرهنگ جغرافیای

معنی علی محفوظ

علی محفوظ. [ ع َ م َ ] (اِخ ) ابن حسین بن علی آل محفوظ وشاحی اسدی کاظمی . وی ادیب و شاعر و فقیه بود و در سال 1274 هَ . ق . درگذشت . او را مجموعه ای است ادبی در نامه نگاری (نظم و نثر) که بین او و همسرش

معنی علی محمدخانی

علی محمدخانی . [ ع َ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) طایفه ای است جزء طایفه ٔ «دورکی » و آن از طوایف هفت لنگ بختیاری است . این طایفه که به نام «عالی محمودی علی محمدخانی » مشهور است در مال امیرسوسن سکنی دارد.

معنی علی کندی

علی کندی . [ ع َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه . این ده مشهور به علوکندی است . رجوع به علوکندی شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی علی کران

علی کران . [ ع َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ارشق ، بخش مرکزی شهرستان خیاو و دارای 150 تن سکنه . آب آن از چشمه تأمین میشود. و محصول آن غلات و حبوب است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: