مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مصری


معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن ابراهیم انکوری مصری . مشهور به درویش . رجوع به علی درویش شود.

معنی علی مصری- ترجمه علی مصری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مصری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مصری


ترجمه علی مصری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مصریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) (علی مبارک ...) ابن سلیمان بن ابراهیم روجی مصری . رجوع به علی مبارک شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن صدقه ٔ مصری یمانی حنفی . مشهور به امام بیرم پاشا. رجوع به علی بیرم شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) (علی عزت ...) ابن بدوی مصری . رجوع به علی عزت شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن محمدبن فهر فهری مصری مالکی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی فهری شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن صدقةبن علی بانقوسی حلبی مصری شافعی . ملقب به علاءالدین . رجوع به علی بانقوسی شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن خلیل مرصفی یا مرصفاوی مصری مدنی شافعی . ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی مرصفی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: