مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مشرفة


معنی علی مشرفة

علی مشرفة. [ ع َ ی ِ م ُ ش َرْ رَ ف َ ] (اِخ ) ابن مصطفی بن عطیةبن جعفربن احمدبن عطیه ٔ مشرفة. دکتر در فلسفه و علوم بود. وی در یازدهم ژوئیه ٔ سال 1898 م . / 1316 هَ . ق . در دمیاط متولد شد و گواهینامه ٔ دانشسرای عالی را به دست آورد سپس با هیئتی برای مطالعه ٔ ریاضیات به انگلستان رفت و گواهینامه ای در علوم و دکتری در فلسفه دریافت کرد و به مصر بازگشت و در دانشسرای عالی به تدریس پرداخت سپس به سمت استاد ریاضیات در دانشکده ٔ علوم گماشته شد و آنگاه وی را به ریاست این دانشکده برگزیدند و در شانزدهم کانون دوم سال 1950 م . / 1369 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1- مطالعات علمیة. 2- نحن و العلم و الحیاة. 3- النظریة النسبیة الخاصة. (از الاعلام زرکلی ).

معنی علی مشرفة- ترجمه علی مشرفة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مشرفة اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مشرفة


ترجمه علی مشرفة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مشرفةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مشهدی

علی مشهدی . [ ع َ ی ِ م َ هََ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن ابراهیم حسینی مشهدی احسائی . ملقب به جمال الدین . رجوع به علی احسایی شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن ابی حزم قرشی دمشقی مصری شافعی . مشهور به ابن نفیس و ملقب به علاءالدین . رجوع به ابن نفیس و علی (ابن ابی حزم ...) شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن احمدقرافی انصاری مصری شافعی . رجوع به علی قرافی شود.

معنی علی مشهدی

علی مشهدی . [ ع َ ی ِ م َ هََ ] (اِخ ) ابن احمد عادلی عاملی مشهدی غروی . رجوع به علی عادلی شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) مشهور به اثمیدی . ازمحدثان قرن هفتم هَ . ق . رجوع به علی اثمیدی شود.

معنی علی مزیدی

علی مزیدی . [ ع َ ی ِ م َزْ ی َ ] (اِخ ) ابن مزید اسدی . ملقب به سندالدوله یا سیف الدوله و مکنی به ابوالحسن . وی نخستین از فرمانروایان بنی مزید اسدی است که در سال 403 هَ . ق . از جانب فخرالدوله ٔ دیلم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: