مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی حضرمی


معنی علی حضرمی

علی حضرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن مؤمن بن محمدبن علی حضرمی اشبیلی ، مشهور به ابن عصفور و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به ابن عصفور و علی (ابن مؤمن بن ...) شود.

معنی علی حضرمی- ترجمه علی حضرمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی حضرمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی حضرمی


ترجمه علی حضرمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی حضرمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حضرمی

علی حضرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمدبن جدیدبن علی بن محمدبن جدید حضرمی تریمی شافعی ،مشهور به ابن جدید. محدث بود و در سال 620 هَ . ق . درگذشت . او را چهل حدیث است در فضائل اعمال . (از

معنی علی حضرمی

علی حضرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن حسن بن عبداﷲ عطاس حضرمی باعلوی . رجوع به علی عطاس شود.

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) متوفی درحدود سال 1022 هَ . ق . از مؤلفان بود. او راست : بغیة ذوی الاحلام باخبار من فرج کربه برؤیة المصطفی فی المنام . (از معجم المؤلفین بنقل از کشف الظنون ص 24

معنی علی حکمی

علی حکمی . [ ع َ ی ِ ح َ ک َ ] (اِخ ) قمی (علی اکبر...). رجوع به علی اکبر حکمی شود.

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِح َ ل َ ] (اِخ ) ابن صدقةبن علی بانقوسی حلبی مصری شافعی ، ملقّب به علاءالدین . رجوع به علی بانقوسی شود.

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) ابن ابی الفضل حسن بن ابی المجد، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علاءالدین حلبی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: